Nieuws

Resultaten helikoptertellingen grote grazers in Oostvaardersplassen

  • 31 oktober 2019

Eind oktober zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter vinden jaarlijks in het najaar plaats. De afgelopen 9 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de trend van de aantalsontwikkelingen van de populaties grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op basis van deze telling kan de jaarlijkse opgave voor het populatiebeheer vastgesteld worden.

Tijdens drie telmomenten is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het natuurgebied gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te houden die tot op het dier nauwkeurig is. Er wordt daarom rekening gehouden met een foutmarge. Tegelijk met de helikoptertelling is er een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. Dit omdat vanuit de lucht de edelherten in het bos niet zichtbaar zijn. 

Aantallen

De getelde aantallen zijn gemiddeld en afgerond.

Tellingen oktober 2019: 
Edelherten: 1525
Konikpaarden: 490
Heckrunderen: 280

Tijdens de tellingen van oktober 2018 waren dit:
Edelherten: 2.320
Konikpaarden: 610
Heckrunderen: 200

Natelling edelherten

Het getelde aantal edelherten is hoger dan wat berekend zou kunnen worden door uit te gaan van de tellingsresultaten van oktober 2018, verminderd met het aantal afgeschoten dieren en vermeerderd met een schatting van de natuurlijke aanwas. Dat heeft meerdere oorzaken. De herten konden dit jaar, door gunstige weersomstandigheden en de mate van verspreiding van de dieren over het terrein, net als de paarden en runderen ‘nageteld’ worden op gemaakte luchtfoto’s. De omstandigheden waren vorig jaar voor de edelhertentelling niet zo gunstig. Door de controle met behulp van de foto’s is deze telling nauwkeuriger. De helitellingen zijn in 2010 als telmethode geadviseerd om de trend en aantalsontwikkeling te volgen, niet om exact te weten hoeveel dieren er zijn. Bovendien is de foutmarge in absolute zin groter bij hogere aantallen (zoals bij vorig jaar). De tweede oorzaak heeft alles te maken met de aanwas van herten. Met ongeveer 800 hindes in het gebied, bedraagt de aanwas tussen de 400 en 600 dieren. Samen met de foutmarge in de telmethode, verklaart dit het verschil van zo’n 1000 dieren. De komende jaren wordt misschien overgestapt naar een andere telmethode als die tot betere resultaten kan leiden. 

Beleid Oostvaardersplassen

In juli 2018 heeft Provincie Flevoland het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen vastgesteld. Dit beleid geeft richting aan het beheer van dit bijzondere vogelgebied. De betekenis van het gebied als Natura 2000-gebied staat hierbij voorop. De komende jaren wordt er gewerkt aan een aantal grote opgaven, waardoor er een afwisselend en divers landschap in de Oostvaardersplassen ontstaat. Een van de maatregelen is het verminderen van het aantal grote grazers in het natuurgebied met het doel om de populatie tussen de 1100 en 1500 dieren te houden.

Opdracht

Op 10 december 2018 startte Staatsbosbeheer, als onderdeel van de uitvoering van het beleidskader, met het verminderen van het aantal edelherten in het natuurgebied. Tijdens het broedseizoen en tijdens de bronst van de edelherten vond er geen afschot plaats. Tot 25 oktober 2019 zijn er in totaal 1785 edelherten geschoten. De opdracht is om het aantal edelherten terug te brengen tot een doelstand van 490 edelherten. Door natuurlijke aanwas betekent dit dat er jaarlijks afschot plaats zal vinden. Voor de koniks is de opdracht geweest om in 2019 het totale aantal paarden terug te brengen tot 450 dieren. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 210 paarden uitgeplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal Heckrunderen hoeft niet te worden verminderd. In het momenteel in ontwikkeling zijnde managementplan wordt uitgewerkt hoe het populatiebeheer van de paarden en runderen in de toekomst zal worden uitgevoerd. 

Hervatting afschot

In november wordt het afschot van edelherten weer hervat. Het getelde aantal van 1525 edelherten betekent dat er de komende winter 1035 edelherten moeten worden geschoten om het streefaantal van 490 dieren te bereiken. Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat de gewenste doelstand van 490 herten niet voor 1 januari 2020 bereikt zal worden. Het afschot mag plaatsvinden tot 15 maart 2020.
 
Meer over dit onderwerp