Nieuws

Werk-woongemeenschappen in de natuur

  • 13 februari 2019

Steeds meer mensen met (lichte) verstandelijke beperkingen willen graag wonen en werken in kleinschalige gemeenschappen. Om de wachtlijst terug te brengen streeft ’s Heeren Loo ernaar het aantal werk-woongemeenschappen in Nederland uit te breiden. Samen met Staatsbosbeheer starten ze nu onder de noemer ‘Zorg in de natuur’ kleinschalige gemeenschappen in de natuur. Nog dit jaar zal worden gestart met een tweetal pilots. Uiteindelijk zullen verspreid over het land meerdere werk-woongemeenschappen worden gerealiseerd. 

Vandaag tekenden ’s Heeren Loo en Staatsbosbeheer de intentie-overeenkomst om zowel het aantal werk-woongemeenschappen als het aantal dagbestedingslocaties op Staatsbosbeheer terreinen uit te breiden.

Dagbestedingsactiviteiten

Daarnaast was er behoefte om de praktische gang van zaken met betrekking tot dagbesteding te reguleren, zoals taakverdeling, verzekeringen en financiën. Daarvoor is ook een Samenwerkingsovereenkomst Dagbesteding gesloten, die als basis dient voor de huidige en toekomstige dagbestedingsactiviteiten.

Rustige locaties

De nieuwe werk-woongemeenschappen komen op rustige locaties in het groen waar letterlijk en figuurlijk voldoende ruimte is om het eigen leven vorm te geven. Staatsbosbeheer stelt de terreinen beschikbaar en biedt zinvolle en betekenisvolle dagbesteding aan. Te denken valt daarbij aan snoeiwerkzaamheden of onderhoud van recreatieve voorzieningen.

Plek die aansluit op behoefte

’s Heeren Loo streeft ernaar om mensen met een intensieve zorgvraag een plek te geven die zo dicht mogelijk aansluit bij het gewone leven. Een plek die aansluit bij de motivatie en behoefte van de mensen die er komen te wonen. In de werk-woongemeenschappen wordt wonen, werken en vrije tijd geboden in een omgeving die veilig, betekenisvol en uitdagend is. 

Natuur heeft gunstig effect op welzijn

Staatsbosbeheer wil de maatschappelijke betrokkenheid van mensen vergroten. Bijvoorbeeld door met de inzet van zijn natuurterreinen gericht bij te dragen aan maatschappelijke doelen, zoals het versterken van regionale economie en sociale cohesie. Dat doet de organisatie door sociale, educatieve en zorgfuncties te betrekken bij het dagelijks beheer. Want steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Natuur biedt een prikkelarme omgeving en natuur stimuleert tot bewegen en tot sociaal contact. Juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving. 

 
Meer over dit onderwerp