Natuurgebied

Langstraat

Langgerekte percelen grasland, sloten en kleurrijke natuur. Een oer-Hollands slagenlandschap in Noord-Brabant.

Over Langstraat

Langstraat is een oer-Nederlands ‘slagenlandschap’, gelegen tussen Waspik en Waalwijk. Met name in Labbegat is het slagenlandschap onmiskenbaar.

Ontstaan van het slagenlandschap

Slagen zijn lange, smalle percelen grond, door sloten van elkaar gescheiden. Ooit werd aangenomen dat was ontstaan doordat iedere erfgenaam een deel van de grond erfde. Daardoor werden de gebieden steeds smaller. Maar hiervoor zijn nooit bewijzen gevonden. Waarschijnlijk waren de vele sloten nodig om het grondwater af te voeren. De Langstraat ligt aan de voet van de hoge Brabantse zandgrond. Uit dit zandgebied vloeien grote hoeveelheden grond- en kwelwater.

Maasdijk

Na de Sint Elizabethsvloed (1421) is in het gebied van de Groote Waard een nieuwe Maasdijk aangelegd. Deze dijk deelde de oude waard in tweeën en loopt nu nog van Waalwijk naar Waspik. De naam Langstraat gold aanvankelijk ook alleen voor de winterdijk, pas later werd de hele streek zo genoemd.

Herstel van oude waarden

Eeuwenlang zijn deze gronden van Langstraat als weide- en hooiland gebruikt. Vooral de natte hooilanden hadden een rijke, gevarieerde plantengroei en waren broedgebied voor vele weidevogels. In de afgelopen eeuw zijn de natuurwaarden door vermesting, verdroging en vervuiling grotendeels verloren gegaan. Na een ruilverkaveling in de jaren 90, is begonnen met natuurherstel. En met succes: de flora en fauna van de natte schraalgraslanden herstelt zich boven verwachting. Al zullen sommige zeldzame soorten misschien nooit terugkeren.