Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Staatsbosbeheer Groningen

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Groningen per 31-12-2021.

Wie denkt aan Groningen, denkt aan rust, aan weidsheid en onbegrensd uitzicht en aan kleine dorpjes. Wie door Groningen rijdt, fietst of wandelt ontdekt dat deze provincie veel meer te bieden heeft. Bijvoorbeeld het coulissenlandschap van het Westerkwartier, de bossen en beekdalen van Westerwolde, het vogelparadijs in de wildernisnatuur van het Lauwersmeer, de nieuwe natuur van ‘t Roegwold of de cultuurhistorische parels op het Hogeland. En niet te vergeten: de onbewoonde Rottums.  

Natuur en recreatie

 • 17.663 ha natuur in beheer bij Staatsbosbeheer, waarvan 3.104 ha buiten de NNN (met name noorden en oosten van de provincie).
 • We beheren zo’n 70% van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in Groningen. Dit zijn zeer uiteenlopende landschappen en beheertypen. Van kleine snippers landschapselementen tot grote boscomplexen en van nieuwe moerasgebieden tot oude cultuurhistorisch waardevolle landschappen.
 • 354 km gemarkeerde wandelpaden, 234 km gemarkeerde fietspaden, 49 km ruiterroute
 • Het Activiteitencentrum Lauwernest, het Blotevoetenpad, 2 kabouterpaden, 1 huttenbouwbos, het Theater van de natuur en het Knuppelpad
 • De 5 topgebieden in Groningen zijn het Lauwersmeer, Westerkwartier, ’t Roegwold, Westerwolde en de Rottums. Zie ook alle natuurgebieden in Groningen.
 • Onder de Groene Metropool van het noorden hangt het gebied ‘Groeningen’. De aaneenschakeling van wetlands in een laagveengordel van bijna 8000 hectare in verbinding met de stad Groningen en omliggende grotere woonkernen. Een samenwerking in een netwerk met onderwijs en wetenschap, overheden, ondernemers en ondernemende burgers. Lees meer op www.groeningen.nu.

Flora en fauna

 • 2 N2000 gebieden: Lauwersmeer en Rottums
 • 1 Nationaal Park: Lauwersmeer
 • 1 Dark Sky Park: Nationaal Park Lauwersmeer
 • Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier – realisatie Natuur Netwerk Nederland (NNN) en inrichting waterbergingsgebieden 
 • 50 dorpsbossen op de Groningse kleigronden op het Hogeland en in Duurswold
 • 2 gebieden met vogelwachters: Rottumerplaat en Rottumeroog. Van begin april tot eind juli monitoren zij o.a. de natuur en tellen zij vogels. Op de Waddenzee werkt Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat en de Waddenunit, de inspectieschepen van het ministerie van LNV.
 • Aanpak invasieve soorten: In Groningen is veel (nieuwe) natte natuur. Hierin hebben we te kampen met uitheemse plantensoorten, zoals Grote waternavel. Bestrijding van deze soorten kan alleen samen met gebiedspartners: de waterschappen, de provincies en pachters. We streven naar een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak.

Maatschappij

 • 363 vrijwilligers (waarvan 49 vrijwilligers is samenwerkingsovereenkomsten) helpen ons bij het beheer, begeleiden van bezoekers of monitoren van natuurgegevens.
 • We hebben 5 samenwerkingsovereenkomsten met stichtingen/verenigingen
 • 110 cliënten van 11 samenwerkingen met zorginstellingen, 6 leerlingen uit VSO/praktijkonderwijs en 18 taakgestraften via samenwerking met Reclassering Nederland doen werk- en leerervaring op in Staatsbosbeheergebieden.
 • 9 mensen hebben via Binnenwerk een baan bij Staatsbosbeheer in het Lauwersmeer en op het Hogeland. Binnenwerk creëert voor het Rijk banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
 • Bijna 30.000 kinderen namen deel aan activiteiten voor scholen of gezinnen of bezoeken een speelbos.
 • Samen met BOA’s van Natuurmonumenten, Groninger Landschap, provincie Groningen en politie werkt Staatsbosbeheer aan de veiligheid van het buitengebied.
 • De maatschappelijke adviesraad geeft (on)gevraagd advies en een frisse blik van buiten.

Erfgoed

 • Klooster Ter Apel (Westerwolde)
 • Allersmaborg (Westerkwartier)
 • Maarhuizen - Enne Jansheerd (Hogeland) 
 • Schaapskooi Ter Borg (Westerwolde)

Natuurinclusieve landbouw

 • Op de Westeresch in Veele (Westerwolde) werkt Staatsbosbeheer samen met Provincie Groningen, de Werkgroep Grauwe Kiekendief en een particuliere initiatiefnemer aan het project ESsentie. Om een duurzamere landbouw te stimuleren, maar ook om effecten op het gebied van ecologie en economie (een verdienmodel) te onderzoeken. Lees meer over Westeresch
 • Provinciebrede samenwerking met agrarische collectieven
Rieks van der Wal
Vragen over dit onderwerp? Rieks van der Wal Provinciehoofd Staatsbosbeheer Groningen