Algemene voorwaarden activiteiten

Het hele jaar door zijn er excursies en andere activiteiten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer, die worden geleid door onze boswachters of vrijwilligers. Hiervoor gelden de Algemene voorwaarden online geboekte excursies en activiteiten.

Algemene voorwaarden online geboekte excursies en activiteiten Staatsbosbeheer 2022

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Annulering: de schriftelijke beëindiging van de Overeenkomst voor de startdatum van de Excursie overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden
2. Deelnamebewijs: Een digitale of papieren print van het bestand dat met de bevestigingsemail aan de Klant is verzonden ter bevestiging van een Order;
3. Excursie(‘s): de excursie(‘s)s en activiteit(en) van Staatsbosbeheer;
4. Excursiebegeleider: diegene die de Excursie namens Staatsbosbeheer begeleidt;
5. Klant: de koper of plaatsvervanger, zijnde een natuurlijke persoon;
6. Order: een reservering van een Excursie door een Klant via de website(s) van Staatsbosbeheer;
7. Overeenkomst: overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en Klant voor een Excursie
8. Staatsbosbeheer: publiekrechtelijke rechtspersoon op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (Stb. 1997, 514), gevestigd te Amersfoort, Smallepad 5, 3811 MG, , ingeschreven in de Kamer van Koophandel (Utrecht) onder nummer 30263544;
9. Vergoeding: De door de Klant te betalen bedrag in Euro’s voor de Excursie, inclusief BTW.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en/of verkoop van Excursie’s via website van Staatsbosbeheer.
2. De algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Staatsbosbeheer als de Klant. De toepasselijkheid van andere dan deze algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 3: Reserveren en tot stand komen Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Staatsbosbeheer een Order heeft aanvaardt door het versturen van een Bevestigingsmail met een Deelnamebewijs als bewijs van reservering.
2. Staatsbosbeheer behoudt zich het recht voor om Orders te weigeren. In geval van weigering bericht Staatsbosbeheer de Klant hierover schriftelijk per email binnen vijf werkdagen na het plaatsen van de Order.

Artikel 4: Annulering, overdragen deelname en omboeken

1. De Klant kan zonder opgaaf van reden de Overeenkomst voorafgaand aan het uitvoeren van de Excursie annuleren. Hiervoor is de Klant de onderstaande kostenvergoeding verschuldigd:

Periode voor startdatum excursie:   Kostenvergoeding:
- meer dan 14 dagen - 20% van de Vergoeding
- tussen 14 dagen tot 7 dagen - 50% van de Vergoeding
- korter dan 7 dagen - 100% van de Vergoeding

2. De Klant kan de Overeenkomst overdragen aan een andere persoon die hem of haar vervangt op vertoon van het Deelnamebewijs. De persoon met wie de Overeenkomst in eerste aanleg gesloten is blijft contactpersoon van Staatsbosbeheer.
3. Staatsbosbeheer heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te annuleren onder mededeling van de redenen daartoe aan de Klant. Annulering door Staatsbosbeheer kan onder meer (niet limitatief) gelegen zijn in te weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, pandemie, maatregelen van het daartoe bevoegde gezag, andere gevaren en (beperkte) beschikbaarheid van Excursiebegeleiders.
4. Bij Annulering vindt restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen, in het geval van Annulering door de Klant verminderd met hierboven omschreven kostenvergoedingen, op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de betaling(en) gedaan is.
5. Omboeken naar een andere Excursie is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor het plaatsvinden van de Excursie.
6. Annulering en omboeking vindt plaats volgens de op het Deelnamebewijs vermelde wijze.

Artikel 5: Verplichtingen van de Klant

1. De Klant controleert de Bevestigingsemail en het Deelnamebewijs op juistheid. Eventuele onjuistheden geeft de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door aan Staatsbosbeheer.
2. Indien de Bevestigingsemail en het Deelnamebewijs binnen vijf werkdagen na het plaatsen van de Order, doch uiterlijk voor aanvang van de Excursie, niet in het bezit is van de Klant dan neemt deze contact op met Staatsbosbeheer. Bij het ontbreken van het Deelnamebewijs kan de Klant geen gebruik maken van de reservering.
3. De Klant meldt zich op de datum, het tijdstip en de plaats zoals weergegeven op het Deelnamebewijs en toont het Deelnamebewijs aan de Excursiebegeleider.
4. Betaling door de Klant geschiedt via de website en de daarop vermelde mogelijkheden.
5. De Klant informeert Staatsbosbeheer vooraf over verminderde validiteit na het plaatsen van de Order en naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende Excursie. Bij verzuim hiervan is Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en kan de Klant de Overeenkomst niet annuleren, noch restitutie verkrijgen van reeds betaalde gelden.
6. De Klant is gehouden de aanwijzingen van de Excursiebegeleider op te volgen.
7. De Klant is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie was en is om mee te doen aan de desbetreffende Excursie.

Artikel 6: Uitvoering Excursie(en)

1. Bij te late aankomst van de Klant kan de Excursiebegeleider beslissen met de uitvoering van de overeengekomen Excursie te beginnen zonder deze Klant. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.
2. De duur, omgeving en route van de Excursie kan afwijken van de Overeenkomst of overige vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden worden ingekort of verlengd.
3. In een zodanig geval geldt de Excursie als verricht conform de Overeenkomst, vindt geen restitutie plaats van betaalde bedragen en ontstaat geen recht op herhaling van de Excursie langs de aanvankelijk genoemde omgeving of route.
4. Bij slecht weer (bijvoorbeeld regen) gaat de Excursie gewoon door, tenzij er onmogelijke of
gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is ter beoordeling aan Staatsbosbeheer c.q. de Excursiebegeleider.
5. De Excursiebegeleider kan een Klant uitsluiten van (verdere) deelname aan de Excursie en ten opzichte van deze Klant de Overeenkomst ontbinden indien de Klant ondanks voorafgaande waarschuwing:
a. overlast aan de Excursiebegeleider en/of andere Klant(en) bezorgt;
b. de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt;
c. in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.6;
d. op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of;
e. de goede sfeer bij de uitvoering van het Arrangement bederft.
Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Klant.
6. Bij voortijdig vertrek van een Klant vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.
7. De Excursiebegeleider kan een Klant uitsluiten van verdere deelname aan de Excursie en ten opzichte van deze Klant de Overeenkomst ontbinden indien de lichamelijke conditie naar oordeel van de Excursiebegeleider hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de Excursie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De Klant is jegens Staatsbosbeheer aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door zijn/haar doen of nalaten.
2. Deelname aan de Excursie en het eventuele gebruik van materialen en vervoermiddelen, geschiedt op eigen risico van de Klant Staatsbosbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
- diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Staatsbosbeheer, (één van) zijn medewerkers, of derden die bij uitvoering van de Excursie betrokken zijn in welke hoedanigheid dan ook, of die het directe gevolg is van het opvolgen door de Klant van aanwijzingen van de Excursiebegeleider;
- de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
- andere dan letsel‐ en overlijdensschade, voor zover deze schade het bedrag van € 455.000,‐ per gebeurtenis te boven gaat.
Kennelijke druk‐ en zetfouten binden Staatsbosbeheer niet.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom van de Excursie en de daarbij verstrekte materialen bij Staatsbosbeheer en/of haar leveranciers.
2. Zonder toestemming van de Begeleider is het niet toegestaan fotografische of andere opnamen te maken van de Begeleider en deze opnamen te gebruiken voor verspreiding of publicaties. Dit geldt ook voor het maken, gebruiken en verspreiden van fotografische en andere opnamen van overige deelnemers aan de Excursie.

Artikel 9 : Bescherming gegevens klant

1. Staatsbosbeheer verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.
2. Staatsbosbeheer respecteert de privacy van de Klant en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Staatsbosbeheer wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door Klant verstrekte informatie wordt gebruikt voor het informeren van de Klant over de Excursie en niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring op de website.

Artikel 10: Klachten

1. Staatsbosbeheer spant zich in om de Excursie zoveel mogelijk volgens de specificaties van Overeenkomst uit te voeren. Indien de Klant een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij deze ter plekke te melden aan de Excursiebegeleider zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Klant dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Staatsbosbeheer.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing,
2. Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.