Algemene voorwaarden arrangementen

Staatsbosbeheer biedt arrangementen aan voor groepen, bedrijfsuitjes, en dergelijke. Hiervoor gelden de Algemene voorwaarden voor arrangementen op aanvraag

Algemene voorwaarden arrangementen op aanvraag Staatsbosbeheer 2022

Artikel 1 : Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Annuleren c.q. Annulering: de schriftelijke beëindiging van de Overeenkomst voor de startdatum van het Arrangement overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden;
2. Arrangement: een eendaagse of meerdaagse door Staatsbosbeheer georganiseerde dienst, activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten;
3. Begeleider : degene die het Arrangement namens Staatsbosbeheer begeleidt;
4. Bevestiging : de door Staatsbosbeheer verzonden bevestiging van deelname aan het Arrangement;
5. Deelnemer : persoon of personen die meedoet/ meedoen aan het Arrangement;
6. Klant : Natuurlijk of rechtspersoon die het aanbod van een Arrangement aanvaardt;
7. Offerte : Aanbod van Staatsbosbeheer aan een Klant voor een Arrangement;
8. Overeenkomst: overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en een Klant, welke tot stand komt na het aanvaarden van een Offerte voor een Arrangement door die Klant;
9. Staatsbosbeheer: publiekrechtelijke rechtspersoon op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (Stb. 1997, 514), gevestigd te Amersfoort, Smallepad 5, 3811 MG, , Kamer van Koophandel (Utrecht), nummer 30263544;
10. Vergoeding: De door de Klant te betalen bedrag in Euro’s voor het Arrangement.

Artikel 2 : Toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten door of namens Staatsbosbeheer gedaan voor Arrangementen.
2. De Algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Staatsbosbeheer als de Klant. De toepasselijkheid van andere dan deze Algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 3: Annulering en wijziging Overeenkomst

1. De Klant kan zonder opgaaf van reden de Overeenkomst voorafgaand aan de startdatum van het Arrangement Annuleren. Hiervoor is de Klant de onderstaande kostenvergoeding verschuldigd aan Staatsbosbeheer:

Periode voor startdatum arrangement: 

Kostenvergoeding:  
- Meer dan 2 maanden - 45 euro administratiekosten*
- Tussen 2 maanden tot 1 maand - 35% van de Vergoeding
- Tussen 1 maand tot 14 dagen - 60% van de Vergoeding
- Tussen 14 dagen tot 7 dagen - 85% van de Vergoeding
- 7 dagen of minder - 100% van de Vergoeding

* De administratiekosten worden jaarlijks per 1 januari, voor het eerst per 1 januari 2023, geïndexeerd met 5%.

2. Indien de Klant een wijziging wenst van de Overeenkomst dan brengt Staatsbosbeheer een aangepaste Offerte uit.
3. Indien Staatsbosbeheer wil overgaan tot wijziging van de Overeenkomst zal hij de Klant een alternatief aanbieden. Indien de Klant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Staatsbosbeheer te melden. De Klant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van de reeds betaalde Vergoeding welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het Arrangement.

Artikel 4: Verplichtingen van de Klant en de Deelnemer

1. De Klant dient de Bevestiging op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de Bevestiging per e-mail meegedeeld te worden aan Staatsbosbeheer.
2. De Klant betaalt de Vergoeding in Euro’s overeenkomstig de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst.
3. De Deelnemer dient de aanwijzingen van de Begeleider op te volgen.
4. De Klant informeert Staatsbosbeheer vooraf over verminderde validiteit van een Deelnemer en naar de mogelijkheid tot het volgen van het Arrangement. Bij het nalaten hiervan is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en kan de Klant de Overeenkomst niet Annuleren, noch restitutie verkrijgen van de reeds betaalde Vergoeding.
5. De Klant en de Deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor de inschatting of de Deelnemer voldoende conditie heeft om mee te doen aan het Arrangement.

Artikel 5 : Uitvoering Arrangement

1. Bij te late aankomst van een Deelnemer kan de Begeleider beslissen met de uitvoering van het Arrangement te beginnen zonder deze Deelnemer. Er vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.
2. De duur, omgeving en route van het Arrangement kan afwijken van de Overeenkomst of overige vooraf verstrekte informatie en kan mede afhankelijk van weersomstandigheden worden ingekort of verlengd
3. Bij slecht weer (bijvoorbeeld regen) gaat het Arrangement gewoon door, tenzij er onmogelijke of gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is ter beoordeling aan Staatsbosbeheer en/ of de Begeleider.
4. De Begeleider kan een Deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het Arrangement en ten opzichte van deze Deelnemer de Overeenkomst ontbinden indien de Deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing:
a. overlast aan de Begeleider en/of andere Deelnemer bezorgt;
b. de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt;
c. in strijd handelt met het bepaalde in artikel 4.3;
d. op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of;
e. de goede sfeer bij de uitvoering van het Arrangement bederft. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Klant.
5. De Begeleider kan een Deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het Arrangement en ten opzichte van deze Deelnemer de Overeenkomst ontbinden indien de lichamelijke conditie naar oordeel van de Begeleider hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan het Arrangement.
6. Bij voortijdig vertrek van een Deelnemer vindt geen restitutie van betaalde bedragen plaats.
7. Indien de Klant op basis van de Overeenkomst gehouden is de Vergoeding geheel of gedeeltelijk vooraf te betalen en Staatsbosbeheer op de dag van aanvang van het Arrangement niet in het bezit is van het verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Deelnemer de deelname aan het Arrangement te ontzeggen, onverminderd het recht van Staatsbosbeheer op volledige betaling van de Vergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De Klant en de Deelnemer is jegens Staatsbosbeheer aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door zijn/haar doen of nalaten.
2. Deelname aan het Arrangement geschiedt op eigen risico van de Klant en de Deelnemer. Staatsbosbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Staatsbosbeheer, (één van) haar medewerkers of die het directe gevolg is van het opvolgen door de Deelnemer van aanwijzingen van de Begeleider;
b. de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
c. andere dan letsel‐ en overlijdensschade, voor zover deze schade het bedrag van € 455.000,‐ per gebeurtenis te boven gaat.
3. Kennelijke druk‐ en zetfouten binden Staatsbosbeheer niet.

Artikel 7 : Klachten uitvoering Arrangement

1. Staatsbosbeheer en de Begeleider spant zich in om het Arrangement volgens de Overeenkomst uit te voeren. Indien de Klant of een Deelnemer toch een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij ter plekke te melden aan de Begeleider zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
2. Voor zover de klacht ter plekke niet naar tevredenheid is opgelost kan de Klant dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Arrangement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Staatsbosbeheer.

Artikel 8 : Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. Staatsbosbeheer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, te Annuleren dan wel tussentijds te beëindigen in geval van gewichtige omstandigheden die onverwacht, niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, pandemie, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden. Staatsbosbeheer is verplicht de Klant onverwijld en met opgaaf van redenen hiervan op de hoogte te stellen.
2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de Overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9 : Bescherming gegevens Klant

1. Staatsbosbeheer verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.
2. Staatsbosbeheer respecteert de privacy van de Klant en is de enige eigenaar van de informatie die via de website van Staatsbosbeheer wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De door de Klant verstrekte informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan vermeld in de privacyverklaring op de website.

Artikel 10 : Intellectuele eigendom

1. De volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Staatsbosbeheer geleverde Arrangementen en de daarbij verstrekte materialen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis, databankrechten e.d. uitsluitend bij Staatsbosbeheer en/of haar leveranciers.
2. Zonder toestemming van de Begeleider is het niet toegestaan fotografische of andere opnamen te maken van de Begeleider en deze opnamen te gebruiken voor verspreiding of publicaties. Dit geldt ook voor het maken, gebruiken en verspreiden van fotografische en andere opnamen van overige Deelnemers aan het Arrangement.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing,
2. Eventuele geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.