Contact

Haringvliet

Een groot watersportparadijs, om heerlijk te zeilen of te surfen. Met langs de oever prachtige doorgeschoten wilgenbossen.

Over het Haringvliet

Rond het Haringvliet, de zoete zeearm in het zuiden van Zuid-Holland, vind je overal grasgorzen: buitendijkse gebieden die te nat zijn voor de akkerbouw en daarom als weidegrond worden gebruikt. Deze grasgorzen hebben een belangrijke functie voor de opvang van ganzen en als broedgebied voor weidevogels. Vanaf de buitendijken van het Haringvliet kun je volop genieten van het uitzicht over het water en de vogels. Bijna het hele jaar zijn er honderden en soms duizenden te zien.

Ventjagersplaten 

De Ventjagersplaten liggen in het oostelijk deel van het Haringvliet, ten noorden van de Hellegatsdam. Op de platen broeden lepelaars, aalscholvers en dwergsterns en sinds kort de kleine zilverreiger. In de nazomer zitten er soms meer dan duizend knobbelzwanen, die hier komen om te ruien. Visarenden doen de Ventjagersplaten op doortrek aan om vis te vangen en aan te sterken, en in de winter worden hier regelmatig zeearenden gezien. 

Slijkplaat

De Slijkplaat ligt middenin het Haringvliet, ten zuiden van Hellevoetsluis. Het gebied herbergt een grote broedvogelkolonie met soorten als kokmeeuw, visdief, grote stern en – sinds eind vorige eeuw - brandganzen. Bijna ieder jaar broeden er ook zwartkopmeeuwen op Slijkplaat en dat is heel bijzonder. De zwartkopmeeuw broedde van oorsprong rond de Zwarte Zee maar heeft zijn broedgebied de laatste decennia flink uitgebreid. Nederland ligt op de rand van het huidige broedgebied.

Bliek

Midden in het Haringvliet ligt het vogel- en viseiland Bliek. Het eiland is ongeveer drie ha groot. Een groot deel van het eiland blijft boven water en ongeveer 0,5 ha is intergetijdengebied. Naast broedgelegenheid voor kustvogels, is er ook ondiep water langs het eiland. Dit zijn paaiplaatsen voor vissen. Recreanten met een boot kunnen naar een bijzondere vogelkijkhut op het eiland. Het eiland werd aangelegd door het Wereld Natuur Fonds in 2018 en is vernoemd naar een jonge haring. Staatsbosbeheer gaat dit eiland in de toekomst beheren samen met het Hoekschewaards Landschap. 

Vogelboulevard Hellegats- en Ventjagersplaten

Rondom het Haringvliet en Krammer-Volkerak realiseert Staatsbosbeheer een vogelboulevard. Hier kunnen fanatieke vogelaars en andere vogelliefhebbers het jaar rond vogels observeren. Deze vogelboulevard bestaat uit diverse informatie- en uitkijkpunten, een uitkijktoren, vogelkijkschermen, bewegwijzering en benodigde parkeerfaciliteiten. Bezoekers van de vogelboulevard kunnen de vogelrijkdom rondom het Haringvliet en het Krammer-Volkerak via de Hellegats- en Ventjagersplaten ervaren met maar liefst vier vogelkijkhutten, de Lepelaar, de Kluut, de Zwartkopmeeuw en de Visarend en een uitkijkpunt. Daarnaast is er een (fiets)route langs nog talloze andere plekken vol met vogels. In de vogelkijkhutten komen informatieborden met de meest kenmerkende vogelsoorten en met een vogelkijkkaart worden de vogels, locatie van de vogelkijkhutten en fietsroutes ook digitaal beschikbaar. De vogelboulevard is een Droomfondsproject. Wanneer gereed: half mei 2019.

Recreatieschap Voorne-Putten

In het Haringvliet beheert Staatsbosbeheer ook een aantal gebieden in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten. 

Quackstrand

Aan het Haringvliet ligt het Quackstrand, ten westen van Hellevoetsluis. Hier kun je zowel in zoet als in zout water zwemmen. De bodem loopt heel geleidelijk af waardoor het fijn is voor gezinnen met (kleine) kinderen. Door de sluis van de Haringvlietdam, die altijd op een kier staat, kunnen vissen als zalm, zeeforel en paling ongehinderd het Haringvliet intrekken. Staatsbosbeheer werkt aan de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Lees meer over de kwaliteitsimpuls Quackstrand Hellevoetsluis.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten