Vastgoed

Pachtovereenkomst Sellingen

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van enkele percelen landbouwgrond met hoge natuurwaarde gelegen te Sellingen.

25 maart 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van enkele percelen landbouwgrond met hoge natuurwaarde gelegen te Sellingen. Het betreft de percelen kadastraal bekend S45, R1065, R11, R1011, R427, R376 gemeente Vlagtwedde. Ter grootte van 18,51 hectare.

Staatsbosbeheer wil met tachtig boerenbedrijven een samenwerking aangaan om hen te helpen over te schakelen op natuur inclusieve landbouw. Wij doen dat omdat we daarmee de natuurkwaliteit van onze terreinen kunnen verbeteren, en omdat we daarmee kunnen bijdragen aan de landbouwtransitie. In dit kader heeft Staatsbosbeheer samen met andere overheden afspraken gemaakt en vinden gesprekken plaats met boeren die hun bedrijf willen omvormen naar een extensieve vorm van landbouw met aandacht voor biodiversiteit en kringlopen. Staatsbosbeheer is mede op grond van het vertrouwensbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel gehouden om gemaakte afspraken in verkennende gesprekken ten aanzien van een mogelijke samenwerking te respecteren. Volgens vastgesteld beleid van Staatsbosbeheer is dit uit oogpunt van zorgvuldigheid een reden om af te wijken van het beginsel van openbare verpachting. Staatsbosbeheer is zodoende van oordeel dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst in aanmerking wenst te komen kan vóór 14 april 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op (één of meerdere van) voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op (één of meerdere van) voornoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u vóór 14 april 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl.

Zet in uw reactie tenminste:
- Zaaknummer Z21-2090
- De datum van publicatie van het voornemen;
- Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
- Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
- Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.