Werk in uitvoering

Aanleg weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw

 • 04 april 2024
 • Leestijd 3 minuten

Er komt een weidevogelkerngebied van 110 hectare in de Zuidpolder van Delfgauw. Weidevogels krijgen een veilige plek om te broeden, het open polderlandschap blijft behouden in de toekomst en er ontstaan nieuwe kansen voor agrarisch natuurbeheer.

De grutto, een oer-Hollandse weidevogel

Locatie

Zuidpolder van Delfgauw (Zuid-Holland).

Looptijd

2023- 2025

Weidevogels

Er zijn steeds minder weidevogels in Zuid-Holland en de rest van het land. Met de inrichting van een weidevogelkerngebied willen we weidevogels een veilige plek bieden om te broeden. En daarmee het broedsucces voor soorten als grutto, kievit, scholekster, tureluur, kemphaan en kluut verbeteren. Daarnaast blijft het open landschap van de polder behouden voor de toekomst en ontstaan er nieuwe kansen voor agrarisch natuurbeheer. Het gebied wordt bloemrijker, wat goed is voor insecten en voor het foerageren, rusten en broeden van de vogels. De natuurvriendelijke oever versterkt op termijn de biodiversiteit in het 110 hectare grote gebied.

Werkzaamheden

 1. Plaatsen en vervangen dammen, stuwen en hekwerken
  Plaatsen van nieuwe dammen en stuwen op een aantal nieuwe en bestaande locaties, waardoor het waterbeheer in het gebied verbetert. Vervangen en aanbrengen van dammen, duikers en stuwen voor goed waterbeheer. Voor toekomstig gebiedsbeheer worden ook dammen en hekwerken hersteld en aangelegd.

 2. Aanleggen natuurvriendelijke oevers
  Aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het weidevogelkerngebied; het talud van oevers wordt minder steil en daarvan profiteren vogels, insecten, vissen, amfibieën en andere soorten dieren.

 3. Herstel oude greppelstructuren
  Voor waterbeheer worden bestaande oude greppelstructuren in de percelen hersteld.
       
 4. Beheerwerk eendenkooi
  Voor de eendenkooi in het gebied is een beheerplan opgesteld dat gefaseerd wordt uitgevoerd over een periode van vijf jaar.

 5. Verwijderen bomen
  In de eendenkooi worden bomen gekapt die daar vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet thuishoren, zoals esdoorns. In de rest van het gebied worden houtachtige opstanden verwijderd, om weidevogels te beschermen. Deze opstanden zijn een potentieel leefgebied voor dieren die jagen op weidevogels.

 6. Plaatsen recreatieve voorzieningen
  Er komt een picknicktafel en een informatiebord bij het fietspad aan de zuidzijde van het gebied. Bij parkeerplaats Groene Keizer komt een nieuw informatiebord met actuele informatie over het gebied.

Qua uitzicht verandert er heel weinig. De uitkijkpost aan de zuidzijde komt te vervallen, naar aanleiding van de input van de inloopavond in maart 2024. Er worden een aantal ingrepen gedaan in de waterhuishouding, maar daar zie je niets van. Er komt ook een aanpassing in de beplanting, die krijgt meer ecologische waarde, maar die aanpassing is ook niet echt zichtbaar.

Planning

De voorbereiding van de werkzaamheden start medio 2024. De uitvoering staat gepland voor het najaar 2024 tot en met voorjaar 2025. De doorlooptijd van de werkzaamheden is enkele maanden.

In september of oktober 2024 is bekend welke aannemer dit project gaat uitvoeren. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke transportroutes de aannemer gaat gebruiken. Bij het vergroten van het plas-drasgebied wordt waarschijnlijk gebruik gemaakt van het wandelpad in de Groene Keijzer, waardoor dit tijdelijk slecht toegankelijk is. Mogelijk maakt de aannemer gebruik van het pad langs de N470 voor het afvoeren van water naar het gemaal. En er kan sprake zijn van extra verkeer op de Wilgenweg en Oude Leedeweg. 

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, gemeente Pijnacker-Nootdorp en Hoogheemraadschap van Delfland. Binnen het project is ook samenwerking met lokale boeren in het gebied van groot belang. Het beheer gebeurt in samenwerking met de pachters van de percelen.

Beheer

Het gebied is in eigendom bij provincie Zuid-Holland, gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer. Het idee is dat het gebied in de toekomst door één partij wordt beheerd. In de komende periode komt hier meer duidelijkheid over. Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer zijn in gesprek met wildbeheer Midden-Delfland en de jagers om tot jachthuurovereenkomst te komen.

Meer informatie

Zuidpolder van Delfgauw

Toon project op kaart
Contact
Senior projectleider Rudolph Dieperink
Rudolph Dieperink Senior Projectleider
Meer over dit onderwerp