Werk in uitvoering

Natuurherstel Weerribben

De Weerribben staat onder druk, onder meer door stikstof. Als we niks doen, groeit het moeras snel dicht. Daarom gaan we de komende jaren bomen en struiken verwijderen, petgaten graven, waterhuishouding herstellen en voedselrijke toplaag van de bodem verwijderen.

Locatie

Natuurgebied De Weerribben ligt in de Kop van Overijssel, ten westen van Steenwijk.

Looptijd

2021 – 2024

Herstel van natuurlijke verbindingen

De Weerribben staat onder druk. Als we niks doen, groeit het moeras snel dicht. Dit proces wordt nog eens versneld door stikstof. Hierdoor verdwijnen zeldzame planten en dieren. Vogels en insecten die van open moeras houden, hebben moeite om te overleven. Denk aan de roerdomp, bruine kiekendief en grote karekiet. Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Op veel plaatsen ontbreken natuurlijke verbindingen naar bijvoorbeeld De Wieden en de Rottige Meente in Friesland. Voor behoud van deze soorten, moeten we het leefgebied verbeteren en vergroten.

Werkzaamheden

We starten ons werk rondom de Kooi van Pen, waar het veenmosrietland en de trilvenen zijn dichtgegroeid, en in Noordmanen. Door struiken en zaadbomen te verwijderen kan het veenmosrietland en trilveen zich herstellen. Ook worden petgaten (lange smalle stroken) en greppels gegraven om meer open water te creëren. Dit open water is belangrijk, omdat juist op deze plekken nieuw trilveen kan ontstaan.

Rietlanden worden minder vaak gemaaid, zodat het riet overjarig wordt. Dit komt moerasvogels ten goede, zoals de roerdomp en de grote karekiet die dit oudere riet nodig hebben om hun nesten te maken. Door herstel van de waterhuishouding, verschralingen het verwijderen van de (te) voedselrijke toplaag, kan blauwgrasland zich succesvol ontwikkelen. Door het graven van smalle sloten en greppels herstelt de waterhuishouding. Op andere plekken worden sloten schoongemaakt en oevers gemaaid en flauwer gemaakt. Daar profiteren onder andere de grote vuurvlinder en waterzuring van.

In nauw overleg met de omgeving

Omwonenden kennen de schoonheid en kwetsbaarheid van De Weerribben als geen ander. Velen zijn daarom betrokken bij de werkzaamheden. We zijn over onze werkzaamheden regelmatig in gesprek met elkaar en nemen vragen serieus. We overleggen met buren, pachters, vrijwilligers en andere belanghebbenden over de inrichting van het gebied.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Overijssel en werkt samen met Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, LTO Noord, gemeente Zwartewaterland en gemeente Steenwijkerland.

Blijf op de hoogte

Stel rechtstreeks vragen aan boswachter Denny Kroeze en ontvang 1 keer per kwartaal een update door een mail te sturen naar noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl. Lees meer over de werkzaamheden in de factsheet Natuurherstel Weerribben (pdf).

Contact
Boswachter Denny Kroeze
Denny Kroeze Boswachter
   
Meer over dit onderwerp