Werk in uitvoering

Beheer van Vlietland

In Vlietland wordt de komende jaren gewerkt aan verhogen van de natuurbeleving. Er is bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van de bospartijen, bloem- en kruidenrijk grasland, en het krekengebied.

Locatie

Vlietland is circa 300 hectare groot en hiervan is 60 hectare in beheer bij Staatsbosbeheer. Het recreatiegebied is eigendom van provincie Zuid-Holland en ligt in de gemeente Leidschendam, tussen de Kniplaan in het zuiden, Rijksweg A4 in het oosten en de Oostvlietweg in het noordwesten. Aan de zuidzijde loopt het gebied over in het recreatiegebied Leidschendammerhout en de Vogelplas Starrevaart.

Looptijd

2021 – 2028

Wat gaan we doen

In het hart van Vlietland liggen twee recreatieplassen: de Noordplas en de Meeslouwerplas. Zij zijn het resultaat van zandwinning in het verleden. In en om de plassen is volop natuur. Staatsbosbeheer vergroot de biodiversiteit van het gebied. In overleg met samenwerkingspartners worden beheer en inrichting zo uitgevoerd dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen.

Bosbeheerplan

Van 2021 tot en met 2028 wordt gewerkt aan meer soortenrijke bospartijen en bosranden met bes- en bloemdragende struiken. Dat gebeurt aan de hand van het bosbeheerplan, dat met gebiedspartijen is opgesteld. De werkzaamheden bestaan uit het gefaseerd en kleinschalig verwijderen van zieke en zwakke bomen en het verwijderen van concurrerende bomen. Zo ontstaat ruimte voor vitale bomen. Overal worden inheemse struiken en bomen toegevoegd, die een aanvulling vormen op het ecosysteem. Regelmatig worden bomen langs de paden gecheckt op de veiligheid van bezoekers. Mocht een boom of een tak gevaar opleveren dan grijpt de boswachter in. Het bosbeheerplan is hier te downloaden (pdf).

Staatsbosbeheer kiest voor kleinschalige ingrepen, om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Boswerkzaamheden worden ter plaatse via informatiepanelen aangekondigd en toegelicht. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers last hebben van het geluid van de machines en de verkeersbewegingen over de omliggende paden. Staatsbosbeheer probeert deze hinder tot een minimum te beperken.

In het voorjaar van 2023 worden de bomen die na het broedseizoen worden verwijderd geselecteerd en gemarkeerd met stippen. Dit noemen we blessen. Deze bomen zijn in dusdanig slechte staat dat zij een gevaar vormen voor de veiligheid van bezoekers en aan het afsterven zijn. De ondergroei wordt zoveel mogelijk gespaard en is het bos van de toekomst.

Update juli 2023

Langs het Brasempad is geconstateerd dat door ziekte en hoge waterstand de bomen wegkwijnen en instorten. Dit maakt snel ingrijpen noodzakelijk omdat omvallende bomen en uitbrekende takken een gevaar voor publiek kunnen vormen. Staatsbosbeheer gaat na overleg met omgevingspartijen het werk in fasen uitvoeren.

Er wordt gewerkt in stroken waarin bomen worden geveld en vervolgens worden nieuwe jonge bomen ingeplant. Hierdoor blijft er de komende jaren steeds een bomenrij aanwezig die doorkijk voorkomt. Bij het bepalen van de stroken die onder handen worden genomen is steeds gekeken naar de veiligheid van bezoekers.
Gekozen wordt voor een menging die geschikt is voor deze locatie en de veranderingen in het Nederlandse klimaat. Deze menging kan bestaan uit soorten als haagbeuk, berk, boomhazelaar, zoete kers, berk, wilg, els, populier, zomereik en lijsterbes. Ook in de struiklaag worden soorten aangeplant. Hierbij is gekozen voor soorten die bevorderlijk zijn voor het insecten- en vogelleven in Vlietland zoals sleedoorn, meidoorn, wilde appel.

In het najaar van 2023 worden de te vellen bomen van merktekens voorzien (blessen). De werkzaamheden vinden plaats in de nazomer van 2024. Herplant zal in de jaren 2024 en 2025 plaatsvinden.

Krekengebied en ijsvogelwand

In het krekengebied is op initiatief van de Vrienden van Vlietland in november 2020 een ijsvogelwand aangelegd. Samen met vrijwilligers onderhoudt Staatsbosbeheer het krekengebied door het vrijhouden van de ijsvogelwand en het gefaseerd maaien van riet. Door steeds maar een deel van het riet te maaien blijft er voldoende voedsel beschikbaar, naast schuil- en broedgelegenheid. Uiteraard maaien wij alleen buiten het broedseizoen. Van achter het vogelkijkscherm hebben bezoekers een uitstekend uitzicht over het krekengebied.

Ieder jaar wordt in het najaar een derde van het rietland gemaaid. Zo ontstaat een gevarieerd rietgebied en blijven er schuil- en foerageermogelijkheden. De ijsvogelwand wordt ieder jaar voor het broedseizoen voorzien van kleigrond.

Bloemrijk grasland

De graslanden die niet als ligweiden dienst doen, zijn op de eerste plaats leefgebied van kruiden en insecten. Een aantal van die graslanden heeft, op initiatief van de Vrienden van Vlietland en met financiering van de provincie Zuid-Holland, een impuls gekregen door het inzaaien van diverse gebiedseigen kruiden. Deze bloemrijke graslanden worden pas na het zaad zetten gemaaid. Staatsbosbeheer voert het maaisel af om te voorkomen dat de graslanden te voedselrijk worden. Andere graslanden worden op dezelfde manier beheert maar hebben niet deze impuls gekregen door kruiden in te zaaien. Op de lange termijn zullen deze ook langzaamaan rijker worden aan kruidensoorten en de daarbij horende insecten.

Het bloemrijk grasland wordt gemaaid nadat de planten hun zaad hebben laten vallen. Meestal is dat in de periode eind juli-begin augustus. In het voorjaar van 2023 worden verschillende velden aan de westzijde van de plassen gefreesd en ingezaaid met een passend kruidenmengsel voor de verschillende grondsoorten. De inheemse kruiden zullen een impuls geven aan de rijkdom aan bloemen en kruiden en aan het insectenleven in Vlietland.

Samenwerking

Ontwikkelingen in beleid rond Vlietland worden besproken door de provincie Zuid-Holland in een regulier overleg met de gebiedspartijen in Vlietland. Bij het beheer werkt Staatsbosbeheer nauw samen met de Vrienden van Vlietland.

Financiering

De provincie Zuid-Holland betaalt Staatsbosbeheer voor het terreinbeheer in Vlietland.

Contact
Meer over dit onderwerp