Werk in uitvoering

Herinrichting Schalkwijker Buitenwaard

 De Schalkwijker Buitenwaard in de gemeente Houten ligt aan de Lek en is 67 hectare groot. Het gebied maakt deel uit van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Het gebied kan veel opleveren voor planten, dieren en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Staatsbosbeheer en K3 werken samen om in deze uiterwaard gevarieerde, dynamische riviernatuur te ontwikkelen en een bijdrage levert aan hoogwaterveiligheid.

Locatie

De Schalkwijker Buitenwaard ligt in de uiterwaarden van de Lek, in de gemeente Houten, tussen Schalkwijk en Den Oord. Bekijk de plattegrond.

Looptijd

2018 - 2029/2031

Planning 2018-2020

De planfase 2018-2022 ziet er als volgt uit:

• 2018:
   -  Openbaar maken startdocument voor de mileueffectrapportage (MER) procedure
   -  Openbaar maken startdocument (NRD) voor de milieueffectrapportage (MER)
      procedure
   -  Inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden
   -  Voorlopig ontwerp
• 2019:
   -  Effectenonderzoek voor MER en vergunningsaanvragen
   -  Verfijnen voorlopig ontwerp
   -  Inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden
   -  Opstellen MER en vergunningaanvragen
   -  Aanvullende onderzoeken
• 2020: definitief ontwerp
• 2021: ontvankelijkheidstoets bevoegde gezagen vergunningen en aanvullende
               onderzoeken
• 2022:
   -  Bezoek adviescommissie m.e.r. (feb)
   -  Inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden (mrt)
   -  Definitief indienen MER en vergunningaanvragen en recreatienota’s zienswijzen (1e helft 2022)
   -  Einde planfase (najaar 2022)
   -  Start uitvoering (eind 2022)  

Meer variatie en biodiversiteit

We maken de natuur in de Schalkwijker Buitenwaard in fases gevarieerder. In een eerste schetsplan is de nieuwe inrichting van deze uiterwaard uitgetekend. Door onder andere een nieuwe nevengeul die in verbinding staat met de Lek, in combinatie met kleiwinning, ontstaat nieuwe dynamische riviernatuur. De dijkzone en enkele hogere delen blijven geschikt voor kruidenrijk grasland en weidevogelgebied, terwijl andere delen van het gebied natter en moerassiger worden en dus goed voor watervogels. En, voor de biodiversiteit. Bovendien wordt een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit. Het gebied is na inrichting opengesteld voor publiek via het onderhoudspad van het waterschap langs de dijk.

Het schetsplan is oriënterend en afgestemd met diverse overheden. Het is tijdens een inloopavond gepresenteerd en besproken met omwonenden en belanghebbenden. Het definitieve ontwerp is tijdens een (digitale) inloopavond gepresenteerd en besproken met omwonenden en belanghebbenden. De uitvoering verloopt in fases over een periode van 7 jaar. Dit gebeurt stapsgewijs, waarbij telkens kleine deelgebieden van 4-7 hectare tegelijkertijd in bewerking zijn en worden opgeleverd. Hierdoor kan de natuur zich al tijdens de uitvoering ontwikkelen.

Samenwerking

De herinrichting Schalkwijker Buitenwaard is een initiatief van Staatsbosbeheer en gebiedsontwikkelaar K3 in nauwe samenwerking met provincie Utrecht, gemeente Houten en aanpalende gemeenten, Rijkswaterstaat en het waterschap HDSR. K3 trekt mede namens Staatsbosbeheer de gehele uitwerking en uitvoering van het plan.

Meer informatie

Elizabeth Hartgers, projectleider: 0622605640 e.hartgers@staatsbosbeheer.nl
Kijk voor meer informatie over het project op K3.nl.

Uiterwaarden Lek

Toon project op kaart
Contact
Ursula Tork Projectleider
Meer over dit onderwerp