Werk in uitvoering

Herstel waterhuishouding Roggebotzand

Het Roggebotzand is in de winterperiode te nat en in de zomer te droog. Dit zorgt voor schade aan het bos. Door de verbinding tussen sloten en greppels in het rabattenbos te herstellen kan neerslag sneller worden afgevoerd en wordt het bos in de winter minder nat. Hiervoor worden buizen onder het onderhoudspad langs de sloten gelegd. Gelijktijdig wordt het pad geherprofileerd, zodat water op het pad richting de sloot stroomt.

Door wateraanvoer en vasthouden van water zakken de grondwaterstanden in de zomer minder ver. Zo voorkomen we zowel nat- als droogteschade. Dit zorgt voor een vitaal bos en draagt bij aan de biodiversiteit.

Locatie

Boswachterij Roggebotzand (850 hectare) in Flevoland, tussen Dronten en Kampen. 

Looptijd

Het verbeteren van de afwatering van het bos door de greppels met de sloten te verbinden en de onderhoudspaden te herprofileren is gepland tussen juni en december 2022.

De maatregelen om verdroging in de zomer tegen te gaan moeten nog verder worden uitgewerkt en afgestemd met Waterschap Zuiderzeeland. Deze uitwerking zal naar verwachting halverwege 2022 klaar zijn. De maatregelen kunnen dan tussen januari 2023 en december 2024 worden uitgevoerd.

Roggebotzand

Het Roggebotzand is het oudste bos van oostelijk Flevoland en bestaat uit een groot aaneengesloten complex van loofbos met een voor Flevoland hoog aandeel naaldbomen. Het kalkrijke milieu, de overgangen in bodem en kwalitatief goed (kwel)water zorgen voor een afwisselend leefgebied voor tal van (sporen)planten, dieren en paddenstoelen. Meer over Roggebotzand

Bodem en water
Roggebotzand is deels aangelegd op een voormalige kalkrijke zandbank uit de Zuiderzee (oostelijk deel) en deels op lichte klei en zavel (westelijk deel). Het maaiveld loopt af van oost naar west. De zandbodem houdt water slecht vast en de verschillen in hoogteligging van het maaiveld leiden gedurende het jaar tot enorme verschillen in waterpeil en daarmee tot droogte in de zomer en inundatie in de winter. Dit is ongewenst voor de vitaliteit en de biodiversiteit van het bos. 

Maatregelen

In de eerste fase van het plan wordt ‘natschade’ aan het bos aangepakt door herstel van de ‘natte ‘infrastructuur’. In de tweede fase van het plan wordt droogteschade aan het bos in de zomer aangepakt door in de sloten meer water vast te houden. Bovendien zijn we met Waterschap Zuiderzeeland in gesprek over de mogelijkheden om meer water vast te houden in de Roggebottocht en water aan te voeren vanuit het Vossemeer. 

Werkzaamheden in het veld

Er kan hinder voor gebruikers van wegen en paden zijn bij uitvoering van werkzaamheden. Dit en eventuele omleiding van routes geven we in het terrein aan met bebording.

Samenwerking

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandStaatsbosbeheer werkt samen met Provincie Flevoland als uitvoerder van de POP3-regeling (Plattelandsontwikkelingsprogramma) van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het gehele project wordt met POP3-subsidie gefinancierd. 

Staatsbosbeheer is in overleg met Waterschap Zuiderzeeland over het maatregelpakket om verdroging tegen te gaan. Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in heel Flevoland en zal toetsen of er geen negatieve effecten voor andere functies optreden.

Meer informatie

Contact
Marieke Pfaff
Marieke Pfaff Projectleider
Meer over dit onderwerp