Werk in uitvoering

Strategisch ontwikkelplan Grevelingen

De Grevelingen is een natuur- en recreatiegebied van internationale klasse en een belangrijk onderdeel van de Nederlandse delta. Een gebied waar ook economisch veel gebeurt met verschillende uitdagingen voor de toekomst. Het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 beschrijft de ambitie van het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) en fungeert als toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied.

Locatie

Grevelingen, op de grens tussen Zuid-Holland en Zeeland. 

Looptijd

2020-2030.

Toonaangevend natuur- en recreatiegebied 

Staatsbosbeheer heeft samen met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en Rijkswaterstaat het Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 opgesteld. Het ontwikkelplan inspireert, geeft een beeld van de beoogde ontwikkelingen. In 10 jaar tijd zal de Grevelingen zich verder ontwikkelen als een toonaangevend natuur- en recreatiegebied, waar sprake is van een evenwichtige samenhang tussen natuur en gebruik (recreatie en visserij). Het BOG investeert het komende decennium in het versterken en vergroten van de aanwezige natuurwaarden en het verbeteren en verduurzamen van het recreatieve aanbod en de visserij. In het plan worden prioritaire projecten en gebiedsontwikkelingen weergegeven, zoals het ontwikkelen van nieuwe locaties voor kustbroedvogels, de verdere ontwikkeling van de Slikken van Flakkee en integrale gebiedsontwikkelingen voor de Brouwersdam en Grevelingendam.

Synergie Project Getij Grevelingen

Bij het samenstellen van het plan bleek ook synergie mogelijk met het project Getij Grevelingen. Als beperkt getij terugkomt, heeft dat gevolgen voor de bestaande beschermde natuur op de oevers en eilanden. Hiervoor worden maatregelen genomen, zoals het maken van nieuw leefgebied voor bepaalde planten en dieren. Deze maatregelen overlappen deels met de projecten vanuit het BOG. Daarom is besloten om de projecten in samenhang uit te voeren. De komende tijd zullen hiervoor projecten worden opgestart zoals het aanleggen van vogeleilanden en onderwater riffen en het uitbreiden van leefgebieden voor de noordse woelmuis. 

Samenwerking

Het BOG is een samenwerking tussen gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Samen werken zij aan het beheer en de ontwikkeling van de waterrijke natuur- en recreatiegebieden binnen de Grevelingen. Projecten die voortvloeien uit het Strategisch Ontwikkelplan worden gefinancierd vanuit het Gebiedsfonds Grevelingen van het BOG. Ontwikkelingen in de Grevelingen kunnen door verschillende partijen worden uitgevoerd.

Meer informatie

Contact
Marieke de Gast Projectleider
Meer over dit onderwerp