Werk in uitvoering

Weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw

 • 04 april 2024
 • Leestijd 3 minuten

Er komt een weidevogelkerngebied van 110 hectare in de Zuidpolder van Delfgauw. Weidevogels krijgen een veilige plek om te broeden, het open polderlandschap blijft behouden in de toekomst en er ontstaan nieuwe kansen voor agrarisch natuurbeheer.

De grutto, een oer-Hollandse weidevogel

Locatie

Zuidpolder van Delfgauw (Zuid-Holland).

Looptijd

 • Voorbereiding: 2023- medio 2024
 • Uitvoering: najaar 2024 - voorjaar 2025

Weidevogels

Met dit project komt er balans tussen natuur en landbouw in het gebied, zodat de weidevogel hier beter gedijt. Het doel van het weidevogelkerngebied is de verhoging van het aantal broedende weidevogels en het verbeteren van het broedsucces voor soorten als grutto, kievit, scholekster, tureluur, kemphaan en kluut. Met de uitvoering van de beheermaatregelen blijft het open landschap van de polder behouden voor de toekomst en zo ontstaan er ook nieuwe kansen voor agrarisch natuurbeheer. Het gebied wordt bloemrijker wat goed is voor insecten en het foerageren, rusten en broeden van de vogels. De natuurvriendelijke oever versterkt op termijn de biodiversiteit in het gebied.

Werkzaamheden

1. Verbeteren waterhuishouding en natuurvriendelijke oevers:

 • plaatsen van nieuwe dammen en stuwen op een aantal nieuwe en bestaande locaties, waardoor het waterbeheer in het gebied zal verbeteren;
 • vervangen en aanbrengen van dammen, duikers en stuwen voor goed waterbeheer;
 • verbeteren van de waterkwaliteit met het inzetten van regenwater;
 • aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het weidevogelkerngebied. Het talud van oevers wordt flauwer gemaakt, waarvan diverse dieren, vogels, insecten, vissen en amfibieën zullen profiteren;
 • herstellen van bestaande oude greppelstructuren in de percelen voor waterbeheer;
 • herstellen en aanleggen van dammen en hekwerken voor toekomstig gebiedsbeheer.

2. Vergroten plas-drasgebied Groene Keijzer:

 • uitbreiden van de plas-dras situatie in de Groene Keijzer tot een groot aaneengesloten plas-dras gebied waar weidevogels baat bij hebben.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke transportroutes de aannemer gebruikt. Bij het vergroten van het plas-drasgebied wordt waarschijnlijk gebruik gemaakt van het wandelpad in de Groene Keijzer, waardoor dit tijdelijk slecht toegankelijk is. Mogelijk maakt de aannemer gebruik van het pad langs de N470 voor het afvoeren van water naar het gemaal. Er is mogelijk sprake van extra verkeer op de Wilgenweg en Oude Leedeweg. 

Samenwerkingen

Dit project is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, gemeente Pijnacker-Nootdorp en Hoogheemraadschap van Delfland. Binnen het project is samenwerking met lokale boeren in het gebied van groot belang. Het beheer gebeurt in samenwerking met de pachters van de percelen.

Meer informatie

Contact
Senior projectleider Rudolph Dieperink
Rudolph Dieperink Senior Projectleider
Meer over dit onderwerp