Werk in uitvoering

Bosrevitalisatie Liesbos

  • 18 maart 2024
  • Leestijd 4 minuten

Het doel van de revitalisatie is het verhogen van de ecologische kwaliteit van het Liesbos. Staatsbosbeheer heeft de ambitie om de soortenrijkdom langs de beeklopen in het bos te herstellen. We gaan voor een gevarieerd bos met een hoge biodiversiteit.

Bosanemonen in het Liesbos

Locatie

Liesbos, Baronie van Breda (NB) 

Looptijd

Staatsbosbeheer werkt samen met een adviesbureau aan het ontwerp van het inrichtingsplan. Als dat plan definitief is, vragen we een omgevingsvergunning aan. Deze vergunning is noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Naar verwachting dienen we voorjaar 2024 de aanvraag in. De werkzaamheden in het bos staan gepland in de tweede helft van 2024. De doorlooptijd bedraagt naar verwachting vier maanden. 

Biodiversiteit onder druk

Door verdroging en neerslag van stikstof staat de biodiversiteit onder druk. In plaats van waardevolle kruidensoorten die van oorsprong kenmerkend zijn voor het Liesbos, bijvoorbeeld bosanemoon, bleeksporig bosviooltje, gewone salomonszegel en dalkruid zien we meer monotonere soorten zoals varens en gras. Deze planten verdringen de kruidensoorten die we graag in het Liesbos zien. Een aantal maatregelen is noodzakelijk om de soortenrijkdom te vergroten. 

Water vasthouden

We gaan water langer vasthouden en lokale kwelstromen herstellen. Dat willen we bereiken door het verondiepen en dempen van een fors aantal watergangen in en aan de rand van het bos. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat er in natte periodes niet te veel water in het gebied staat behouden we het afvoerend vermogen in natte periodes. Dat betekent optimalisering van het stelsel duikers en stuwen. Kortom, water vasthouden wanneer het kan en afvoeren als het moet. Naast hydrologische maatregelen worden ook boom- en struiksoorten aangeplant die een positief effect hebben op de bodem en biodiversiteit. Voor het verondiepen en dempen van sloten voeren we grond aan met vrachtwagens en wordt er met machines in het bos gewerkt. Indien noodzakelijk worden tijdens de werkzaamheden (wandel)paden en lanen tijdelijk afgesloten. Dat doen we om de veiligheid van bezoekers te garanderen.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. De gemeente Breda en het waterschap Brabantse Delta zijn belangrijke partners in de totstandkoming van het project. De bosrevitalisatie wordt mogelijke gemaakt door een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling.

Baronie van Breda

Toon project op kaart
Contact
Willem Broeders, omgevingsmanager
Willem Broeders Omgevingsmanager
Meer over dit onderwerp