Recreatie

Boa's bij Staatsbosbeheer

Een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) bij Staatsbosbeheer is op de eerste plaats gastheer of gastvrouw van een natuurgebied. Iemand die een oogje in het zeil houdt, die altijd aanspreekbaar is en die ingrijpt als het nodig is. Er werken rond de honderd boa’s bij Staatsbosbeheer.

Handhaven

De boa’s houden zich primair bezig met het handhaven van de regelgeving in de gebieden van Staatsbosbeheer. Regelmatig spreken zij mensen aan die zich niet aan de regels houden. Denk aan mountainbikers die dwars door de natuur fietsen, mensen met loslopende honden, wildplukkers die te veel meenemen of ruiters op wandelpaden. Soms gaat het om ernstiger situaties: agressie, dumpingen van drugsafval of een vermissing.

We kennen voltijd boa’s en deeltijd boa’s. Oorspronkelijk had Staatsbosbeheer alleen deeltijd boa’s. Boa’s waren als boswachter aangenomen en deden de boa-taak erbij. Nu wordt boa veel meer als een apart vakgebied benaderd en worden er voltijd boa’s aangenomen.

94 boa's
2765 waarschuwingen
2721 processen-verbaal

Bodycam

De boa's van Staatsbosbeheer kunnen een bodycam bij zich hebben. Dit is een kleine draagbare camera die op het uniform gedragen wordt, waarmee ze videobeeld en geluid kunnen opnemen.

Overdag surveilleren de boa’s vaak alleen en agressie tegen handhavers is toegenomen. Deze bodycam vergroot vanuit een preventieve werking hun veiligheid. Het idee dat men wordt gefilmd werkt vaak de-escalerend. Daarnaast kunnen opnamen ook bijdragen aan onderzoek van incidenten door de politie, bijvoorbeeld om te beoordelen of aangifte kan of moet worden gedaan.

Er worden alleen opnames gemaakt als er een onveilige situatie ontstaat. En als een boa een opname start, wordt dit, indien daar gelegenheid voor is, duidelijk aan betrokkene gemeld. Alle beelden worden veilig opgeslagen en toegang tot de beelden is beperkt tot geautoriseerde functionarissen.

Antwoorden op veelgestelde vragen over bodycams

 • Mogen de boa’s bodycams wettelijk gebruiken?
  Ja, Staatsbosbeheer zet de bodycam in om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Dit is een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals omschreven in artikel 6 lid 1 onder f AVG. Staatsbosbeheer zet de bodycams niet in vanuit haar publieke taak, maar vanuit haar privaatrechtelijke taak als werkgever.

 • Wanneer mogen opnames worden gemaakt?
  Opnames zijn toegestaan als de boa vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Alle incidenten die (mogelijk) escaleren mogen gefilmd worden met de bodycam.
 • Kunnen de opnames ook stiekem worden gemaakt?
  Nee, de bodycam wordt altijd openlijk en duidelijk gedragen en het is duidelijk zichtbaar. Er wordt ook duidelijk aangegeven wanneer er een opname wordt gemaakt.

 • Kan de politie de opnames gebruiken?
  Ja, wanneer er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, dan kan de politie deze beelden gebruiken bij opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

 • Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?
  Nee, de boa’s zijn bevoegd om te filmen en hebben geen toestemming nodig om een opname te maken.

 • Hoe worden de opnames beveiligd?
  We gaan zorgvuldig om met de bodycamopnames. Alle opnames worden op de bodycam zelf versleuteld opgeslagen, hierdoor zijn ze onleesbaar. De opnames van een incident worden zo kort mogelijk hierna automatisch opgeslagen. Een klein aantal geautoriseerde personen heeft toegang tot de opnames. Zij mogen de opnames uitsluitend raadplegen voor de vooraf vastgestelde doelen: aangifte bij de politie, zelfevaluatie, vordering door justitie of een inzageverzoek door een betrokkene.

 • Kan een boa de opname zelf verwijderen?
  Nee, dat kan de boa niet zelf. Wanneer opnames worden ingezien, gewijzigd of verwijderd wordt dit automatisch gelogd door het systeem. Hierdoor kan te allen tijde achterhaald worden op welk moment, door wie en voor welk doel een opname is gebruikt.

 • Hoe lang worden de beelden bewaard?
  Na 5 dagen worden de opnames automatisch verwijderd. Behalve wanneer binnen deze termijn blijkt dat de opnames belangrijk (kunnen) zijn voor een van de vooraf vastgestelde doelen. Dan worden die bodycam-opnames bewaard zolang als nodig is voor de afhandeling van het incident. Hierna worden ze alsnog verwijderd.

 • Kan ik beelden inzien die van mij zijn gemaakt?
  Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u recht op inzage in uw eigen gegevens. Uw recht op inzage betreft uitsluitend uw eigen persoonsgegevens en niet die van andere personen die in beeld komen of waarvan de stem is opgenomen. Die andere personen zullen dus onherkenbaar worden gemaakt, want het recht op inzage betreft alleen uw eigen persoonsgegevens. U kunt een verzoek voor inzage indienen via de Functionaris Gegevensbescherming van Staatsbosbeheer, via fg@staatsbosbeheer.nl.

 • Wordt er toezicht gehouden op het gebruik van de bodycam?
  Staatsbosbeheer heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Die houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. De FG mag controles uitvoeren in de systemen waar de bodycamopnames worden verwerkt om te zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

(Bron cijfers: jaarverslag Staatsbosbeheer 2022)

Ook interessant