Nieuws

Ondertekening convenant Veerse Meer

  • 14 december 2023
  • Recreatie
  • Leestijd 1 minuut

Staatsbosbeheer heeft het convenant getekend voor samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. Het convenant is getekend voor een periode van tien jaar en gaat in op 1 januari 2024. Naast Staatsbosbeheer zijn de betrokken partijen waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere.

Het eiland Haringvreter in het Veerse Meer

Beheer en uitvoering

Rijkswaterstaat is de beheerder van het Veerse Meer. Waterschap Scheldestromen voert het beheer en onderhoud uit van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. De werkzaamheden bestaan uit onder andere uit het onderhoud van groen, steigers, oevers, wegen, (fiets)paden, parkeerterreinen en trailerboothellingen. Het waterschap voert deze taken uit sinds 1999, na de opheffing van het Recreatieschap Veerse Meer.

Nieuwe samenwerkingspartners

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat tekenen voor het eerst dit convenant. Beide partijen zijn sinds een aantal jaar aangesloten bij de bestuurlijke overleggen, beleidsafspraken en uitvoerende werkzaamheden. Met dit convenant zijn de afspraken formeel vastgelegd. “Hierdoor versterken we de samenwerking. Er zijn diverse onderwerpen waarin we nog beter gezamenlijk kunnen optrekken, zoals bij de informatievoorziening in het gebied”, aldus de heer Poppelaars, dijkgraaf van waterschap Scheldestromen.

Bredere samenwerking

Waterschap Scheldestromen neemt het grootste deel van de uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn daarin belangrijke samenwerkingspartners en logische (nieuwe) partners in het convenant. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van eiland de Haringvreter en diverse natuurgebieden langs het Veerse Meer en voert taken uit in het kader van natuur- en landschapsbeheer. Rijkswaterstaat is als waterbeheerder en verantwoordelijke voor het scheepvaartverkeer onder andere verantwoordelijk voor het waterpeil, de vaarwegmarkering en de waterkwaliteit. De afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt met de vier gemeenten zijn grotendeels hetzelfde gebleven. 

Handhaving

Gezamenlijk met de vier gemeenten en Staatsbosbeheer voert het waterschap ook de handhaving uit in het gebied. Poppelaars: “Het bijzonderst is wel de extra surveillance in de zomerperiode. Dit verloopt allemaal tot grote tevredenheid van alle partijen. Daar zijn we best trots op. Als iets goed werkt, is het belangrijk om dat voor te zetten.”

Financiële afspraken

De vier gemeenten, provincie en waterschap dragen gezamenlijk de kosten voor het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat leveren een bijdrage in natura in de vorm van uitvoerende werkzaamheden. Een aantal watersportverenigingen, commerciële jachthavens en recreatieondernemingen draagt ook financieel bij.

Periode van tien jaar

Het vorige convenant liep af per 1 januari 2019 en is meerdere malen stilzwijgend verlengd. Poppelaars: “De afspraken zijn nu weer actueel. Dat werkt prettig en is een belangrijke voorwaarde om het beheer en onderhoud goed uit te kunnen voeren. Juist daarom zijn wij heel tevreden dat dit convenant geldt voor de komende tien jaar. Een convenant met een lange doorlooptijd getuigt van een sterke samenwerking en onderling vertrouwen.”

Meer informatie over de recreatievoorzieningen

Meer weten over het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer? Bekijk de website van waterschap Scheldestromen.

Erwin Verhage, teamleider advies en projecten Zuid-Westelijke Delta Staatsbosbeheer tekent samen met dijkgraaf Toine Poppelaars het convenant voor de samenwerking beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer.
Meer over dit onderwerp