Nieuws

Kiezen en delen: Staatsbosbeheer doet verslag van een roerig jaar 2022

  • 20 april 2023
  • Biodiversiteit

Het jaar 2022 stond voor Staatsbosbeheer in het teken van keuzes maken en verdelen van aandacht en middelen. Dat is te lezen in het jaarverslag dat is gepubliceerd. We zien een samenleving die steeds meer betrokken is bij de natuur, hier volop van geniet en een duidelijke mening heeft over natuur en natuurbeheer.

Het aantal natuurbezoeken groeit gestaag. Het tekort aan openbare groene ruimte groeit ook, vooral in de buurt van de grote steden. Tegelijkertijd hebben de hoge energieprijzen en inflatie die op alle Nederlandse huishoudens zwaar drukken een negatief effect op onze portemonnee. Daarbij staan we voor onverwacht hoge kosten voor het bestrijden en opruimen van de gevolgen van natuurbranden, stormschade, drugs- en afvaldumpingen, essentaksterfte en schade aan de opstand fijnspar. 

Wat hebben we gerealiseerd

In 2022 is onder andere € 70 miljoen geïnvesteerd in natuurinrichting en natuurherstel. We hebben 218 hectare nieuw bos aangeplant, 1 miljoen kinderen laten deelnemen aan onze jeugdprogramma’s en honderden mensen uit kwetsbare groepen een zinvolle werkplek geboden in de natuur.

Staatsbosbeheer werkt met provincies, waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders en boeren aan meer biodiversiteit en meer vitaliteit in en rondom Natura 2000-gebieden in het Programma Natuur. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat kijken we hoe het rijksvastgoed concreet kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven in de diverse nationale programma’s zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied, Mooi Nederland en Groen Groeit mee.

Opgaven en financiering op gespannen voet

Staatsbosbeheer wil niets anders dan de maatschappelijke opgaven de komende jaren blijven waarmaken. Overheidsfinanciering blijft onontbeerlijk voor het collectieve beheer van bos, natuur, landschap en recreatie. Voor aanvullende taken gaan we verder op de ingeslagen weg met programma- en projectfinanciering en (markt)inkomsten van producten en diensten uit het terreinbeheer (o.a. hout, pacht, verblijfsrecreatie).

Het blijft een grote uitdaging om de vastgestelde natuurdoelen te realiseren. Staatsbosbeheer kan de structurele vaste kosten nog net financieren, maar de ontwikkeling van opbrengsten blijft wel achter bij de ontwikkeling van kosten. De buffers voor het opvangen van risico’s, die zich onvermijdelijk elk jaar voordoen, nemen geleidelijk af. Staatsbosbeheer is hierover in gesprek met verschillende overheden.

Download 

Meer over dit onderwerp