Nieuws

Geen zomervellingen meer in Nederlandse bossen

  • 31 augustus 2022
  • Biogrondstoffen
  • Leestijd 2 minuten

Tot voor kort mocht er onder zeer strenge voorwaarden in naald- en populierenbossen ook in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) hout worden geoogst. Aan die zogeheten zomervellingen komt een einde. Harrie Hekhuis, programmadirecteur Bos & Klimaat bij Staatsbosbeheer, legt uit waarom.

Voordat er werkzaamheden starten, brengt een boswachter flora en fauna in het bos in kaart.

Waarom stopt Staatsbosbeheer met de zomervellingen?

“Tot voor kort werden in een beperkt aantal typen bossen, zoals naald- en populierenbossen, ook in de broedperiode bomen gekapt. Dat gebeurde met veel voorzorgsmaatregelen en controles, zodat onder andere bosvogels zo min mogelijk werden verstoord. Zo werden alle broedgevallen en nesten van tevoren in kaart gebracht. Door de stringentere uitwerking van de Wet natuurbescherming en vogelrichtlijn zijn deze werkzaamheden in de broedperiode nu niet meer mogelijk.

Een belangrijke reden was ook dat er nog maar weinig monoculturen van naaldbomen en populieren zijn. Onze bossen worden steeds gemengder en diverser qua planten en dieren. Daarmee worden inventarisaties steeds tijdrovender en comlexer. Daarom is in de nieuwe Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer onder andere afgesproken dat de zogenaamde zomervellingen niet meer onder de gedragscode vallen. En als Staatsbosbeheer hebben we dan ook besloten daarmee te stoppen.”

Waarom werd er in het broedseizoen nog gekapt?

“Dat gebeurde in zeer beperkte mate; in die periode, een derde deel van het jaar, werd 10% van het hout geoogst. Een van de redenen dat we dat deden, is omdat in sommige bostypes met een leem- en kleirijke bodem de ondergrond erg drassig is. Daardoor is het niet makkelijk om daar in de winterperiode te werken. Een andere reden was dat voor een deel van de houttoepassingen en de houtwerkers een continue, jaarrond levering noodzakelijk is..

Wat is de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer?

“Het is een gezamenlijke code van bosbeheerders, opgesteld door de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE). Het is een hulpmiddel voor bosbeheerders om te werken in het bos binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming. Als beheerders zorgvuldig volgens een gedragscode werken, dan zijn ze bij het onverhoopt toch verstoren van een beschermde soort vrijgesteld van rechtsvervolging en hoeven ze minder ontheffingen aan te vragen voor de Wet Natuurbescherming. Zo kan het noodzakelijke beheer doorgaan.”

Is er toezicht op de naleving van deze gedragscode?

“Ja, er is toezicht door handhavers van de provincie.”

Hoe weet je of er in een natuurgebied volgens een gedragscode wordt gewerkt?

“Je kunt dat bij de terreinbeheerder navragen en als het goed is, is op elke oogstmachine een exemplaar aanwezig van het ecologisch werkprotocol. Zo kunnen we laten zien dat we zorgvuldig werken.”

De Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer is een hulpmiddel voor bosbeheerders om te werken in het bos binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming.
Harrie Hekhuis, programmadirecteur Bos & Klimaat bij Staatsbosbeheer