LIFE Nature

LIFE Going up a level

In het Drents- Friese Wold, het grootste aaneengesloten bosgebied van Noord-Nederland, werkt Staatsbosbeheer aan het project LIFE Going up a level. Water is de sleutel in het project. Een natuurlijker waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven.

Herstel van de natuurlijke grondwaterstand

Door het herstel van de hoge grondwaterstand ontstaat een rijkere variatie in beek, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos. Wilde natuur waar dier én mens uren kunnen zwerven. Dat alles is mogelijk door een bijdrage uit LIFE+, het Europese fonds voor natuurherstel en -ontwikkeling. Samen met het aangrenzende Leggelderveld maakt het Drents-Friese Wold deel uit van Natura 2000, het netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden van Europa.

Maatregelen voor gezonde heide

We verhogen de grondwaterstand door sloten en greppels te dempen of ondieper te maken. Ook plaggen we voormalige landbouwgronden, zodat er weer schrale grond ontstaat waar heide goed op gedijt. Door bomen te kappen langs de randen creëren we geleidelijke overgangen tussen bos en hei, waar veel planten, vogels, amfibieën en reptielen zich thuis voelen.
De werkzaamheden vinden plaats in vijf deelgebieden: gebied Oude Willem, Doldersummerveld, Leggelderveld, landgoed Boschoord, Wapserveld & De Nul.

Project en samenwerking

Het project LIFE Going up a level Drents-Friese Wold & Leggelderveld is mogelijk door een bijdrage uit LIFE+, het Europese fonds voor natuurherstel en -ontwikkeling. Het is een gezamenlijk project van Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Maatschappij van Weldadigheid, Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf.