Voorne-Putten

Kreken met rietkragen en uitgestrekte akkers wisselen elkaar af. In Voorne-Putten vind je volop vogels en mooie bloeiers.

Over Voorne-Putten

Dijken, en kreken bepalen het landschap van Voorne-Putten. Het polderland tussen de dijken wordt vooral gebruikt voor akkerbouw. Toch is er op Voorne-Putten genoeg te genieten van de natuur, zoals een aantal bosgebieden, kreken, grasland, duinen en stranden.

Beerenplaat

Op het uiterste puntje van Putten ligt de Beerenplaat, een hooggelegen gebied in De Oude Maas - op dit moment de enige rivier in de Delta met echt getij. Op de Beerenplaat vindt je doorgeschoten grienden, rietlanden en zelfs nog een paar biezenvelden. Zoetwatergetijdengebieden hebben een heel specifieke flora met soorten als spindotter, bittere veldkers en zomerklokje. Er broeden aalscholvers en ook de blauwborst is goed vertegenwoordigt in de verruigde rietlanden. Met wat geluk zie je ook een ijsvogel. In de waterbekkens bij de Beerplaat worden regelmatig grote zaagbekken en brilduikers waargenomen.

Kreken

Tussen Spijkenisse en Zuidland liggen de twee kreken Vierambachtenboezem en het Wellevliet. De kreken hebben een flink deel open water met daarlangs kreken en brede rietzones. In het voorjaar zie je veel futen, wilde eenden, slobeenden, karekieten en rietzangers. In de winter kun je er een roerdomp zien. Beide reservaten zijn afgesloten voor het publiek, maar met Fluisterboot ‘De IJsvogel’ kun je een vaartocht te maken vanuit het centrum van Spijkenisse.

Grasland

Wie van weidevogels houdt, kan zijn hart ophalen in de polder Biert, een oude polder met veenondergrond. Deze van oudsher natte polders waren alleen geschikt om weiland van te maken. Je kunt er goed weidevogels observeren; kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn veelvoorkomende soorten. Een andere plek om weidevogels te spotten is het Spuigors. Dit gebied ligt buitendijks aan de mond van de Bernisse. Het waterpeil wordt daar met een pomp hoog gehouden. Door de polder Biert loopt een oude dreef. Hier mag je buiten het broedseizoen wandelen. Het Spuigors is goed te overzien vanaf de buitendijk.

Bosgebieden

Bijvoorbeeld in de bossen bij Hellevoetsluis. De Ravensehout en het Kooisteebos zijn zo’n 25 jaar geleden aangelegd. Het Mallenbos bij Spijkenisse is iets ouder. Het zuidwestelijk deel van het Mallenbos is open en nat. De slootkanten lopen heel geleidelijk op. Naar verwachting zullen gele lis, kattenstaart en echte koekoeksbloem er gaan groeien. Je kunt volop wandelen in deze gevarieerde bossen. Ook te paard kun je het gebied verkennen.