Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Organisatie

sylvo thijsen

Bij Staatsbosbeheer werken circa 1.000 medewerkers, verdeeld over een 3 divisies en 12 provincies. Daarnaast zijn er een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De algehele leiding van Staatsbosbeheer is in handen van de directeur, Ir. S. (Sylvo) Thijsen BNT. Het hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen.

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899. Sinds de verzelfstandiging in 1998 is Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). Daarvoor was de organisatie onderdeel van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Organogram

(klik op afbeelding of download het organogram)

Organogram Staatsbosbeheer

Raad van Toezicht

De Raad heeft tot taak toezicht te houden op de werkzaamheden van de directie van Staatsbosbeheer en de directie met raad en daad terzijde te staan. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • mw. mr. I. Brakman (voorzitter)
 • dhr. ir. W. Draijer (vicevoorzitter)
 • mw. ir. J.G. Stokkers (lid)
 • mw. dr. M.E.M. Doorewaard (lid, tevens voorzitter Auditcommissie)
 • dhr. mr. G.J. Jansen (lid, tevens lid van de Auditcommissie)

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Zij worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd, met een optie tot herbenoeming voor nog eens twee termijnen. Benoeming en ontslag geschieden bij Koninklijk Besluit, op voorstel van de minister van EZ. In 2005 heeft de Raad van Toezicht uit zijn midden een Auditcommissie benoemd. Deze commissie ondersteunt de Raad bij het uitvoeren van het toezicht.
De Raad van Toezicht overlegt regelmatig met de directie van Staatsbosbeheer en doet verslag van zijn activiteiten in het 'Bericht van de Raad van Toezicht', dat wordt opgenomen in het jaarverslag van Staatsbosbeheer.

Zie ook

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie over de wijze waarop Staatsbosbeheer kan aansluiten bij de wensen en inzichten van gebruikers van natuurgebieden. De voorzitter en leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Raad van Toezicht. De huidige leden van de Raad van Advies zijn:

 • Mw. P.C. Krikke (vz)
 • Dhr. J.A.G. Arkink
 • Mw. A.G.M. van Dijk
 • Mw. ir. S.D. Duives-Cahuzak
 • Dhr. E.A.W. Ernens
 • Mw. drs. J.H. Fackeldey
 • Mw. Y.R. Parodi
 • Dhr. V.D. Ponten
 • Dhr. dr. C.J.M. Scheepens
 • Mw. M.H. Snoeijer BA
 • Dhr. ing. G. Spanjar MA
 • Mw. W.S.H. Uiterweerd MSc
 • Dhr. drs. D. Vriesendorp
 • Mw. A.N. Zuidam

Kaart natuurgebieden

kaart van natuurgebieden in beheer bij staatsbosbeheer

Kaart van de natuurgebieden in beheer bij Staatsbosbeheer.