Vastgoed

Recht van opstal perceel Opende

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een middenspanningskabel te Opende.

13 september 2023 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een middenspanningskabel te Opende door de kadastrale percelen gemeente Grootegast, sectie G nummers 159, 1387, 1736 en 1737 met een totale lengte van 1.090 meter.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze vestiging van een recht van opstal geen mededingingsruimte doormiddel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. De opstalhouder Enexis legt over een veel langer tracé een kabel aan van begin tot eindpunt. Eigendommen van Staatsbosbeheer liggen toevallig in dit tracé. Bij geen minnelijke overeenstemming zou het leggen van de kabel afgedwongen kunnen worden. Vandaar dat Enexis Staatsbosbeheer met elkaar overeenstemming hebben bereikt over de vestiging van het recht van opstal voor het leggen van de middenspanningskabel. De kabel wordt op een diepte variërend van 1,2 meter tot 15 meter aangelegd.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om op de genoemde percelen een recht van opstal te laten vestigen ten behoeve van Enexis.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de vestiging van het recht van opstal in aanmerking wenst te komen kan voor 3 oktober 2023 op ‘zaken doen met Staatsbosbeheer op Staatsbosbeheer.nl een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de vestiging van een recht van opstal op voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haarmogelijkheid om voor een recht van opstal op voornoemde percelen voor het leggen van een kabel in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u vóór 3 oktober 2023 aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl (onderwerp is bekendmaking/belangstellingsonderzoek) onder vermelding van zaaknummer Z22-3148.