Vastgoed

Verkoopdeel ruiling Chaam (Z21-3193)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot een ruil middels een aan- en verkoopovereenkomst met een natuur ontwikkelende en beherende Stichting en een doorlevering aan twee aan deze te verkopen percelen grenzende agrarische ondernemers in de gemeente Chaam.

22 mei 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer brengt in en verkoopt de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers 1630, 1069, 1281, 1360, 1318, 1661 en 1621 aan de Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal, welke Stichting deze percelen doorlevert aan J.M. Christianen en JansGoet B.V., de twee aangrenzende grondeigenaren, die de beoogde en aanwezige natuurdoeltypen realiseren en in stand houden. Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal brengt in en verkoopt de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie F, nummers 62, 550, 77, 545, 546, 547 en 548 aan Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze ruiling geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria alleen voornoemde serieuze gegadigden in aanmerking komen voor deze overeenkomst.

De door Staatsbosbeheer te verkopen percelen met natuurfunctie en met de verplichting tot het vestigen van een kwalitatieve verplichting tot het instand houden van deze natuur, liggen voornamelijk aangrenzend of maken deel uit van reeds in bezit zijnde gronden van beide agrarische ondernemers. Staatsbosbeheer wenst deze eigendommen uitsluitend te verkopen, indien zij de door de Stichting in te brengen percelen, die geheel aangrenzend liggen aan eigendommen van Staatsbosbeheer en zijn alleen te verwerven door de bovengenoemde percelen van Staatsbosbeheer te verkopen. De ruiling leidt tot een betere aaneengesloten verkaveling van de eigendommen van Staatsbosbeheer in het beheergebied ’t Merkske. Dit gaat ook gelden voor de door Staatbosbeheer ingebrachte percelen, wanneer deze worden toebedeeld aan voormelde agrarische ondernemers. Deze meer-partijen-ruiling levert een impuls aan het natuurbeheer en ecologie vanwege de realisatie van aaneengesloten beheereenheden.

Op basis van deze criteria, die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers 1630, 1069, 1281, 1360, 1318, 1661 en 1621 onderhands te verkopen aan de Stichting met doorlevering aan J.M. Christianen van de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers 1630 ged., 1069, 1281, 1360, 1318, 1661 en 1621, en doorlevering aan JansGoet B.V. van het perceel kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers 1630 ged., omdat op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartijen als serieuze gegadigden in aanmerking komen.
Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal heeft op basis van deze criteria, die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, het voornemen om de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie F, nummers 62, 550, 77, 545, 546, 547 en 548 onderhands te verkopen en leveren aan Staatsbosbeheer.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie H, nummers 1630, 1069, 1281, 1360, 1318, 1661 en 1621 of de percelen kadastraal bekend gemeente Chaam, sectie F, nummers 62, 550, 77, 545, 546, 547 en 548, in aanmerking wenst te komen kan vóór 12 juni 2024 een reactie indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop vanvoormelde kadastrale percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van de genoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kun u vóór 12 juni 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z21-3193.

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.