Vastgoed

Verkoop percelen Numansdorp en Dordrecht (Z24-677)

Staatsbosbeheer het voornemen om de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 1052 en 1055 en de gedeelten van percelen kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie W, nummers 164 en 182 onderhands te verkopen.

29 mei 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6. Publicatiedatum: 8 december 2023.
Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot de verkoop van gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 1052 en 1055, ter grootte van circa 0.04.31 hectare respectievelijk 0.41.33 hectare. Deze percelen zijn gelegen in de gemeente Cromstrijen ten zuiden van Numansdorp aan de dijk van het Hollands Diep tussen de Schuringse Havenkade en de Boomweg. Staatsbosbeheer heeft tevens het voornemen om over te gaan tot de verkoop van gedeelten van percelen kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie W, nummers 164, groot circa 0.27.39 hectare en gemeente Dordrecht, sectie W, nummer 182, groot circa 0.45.98 hectare.
Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Staatsbosbeheer heeft in haar vastgoedbeleid criteria opgenomen voor het contracteren zonder mededingings-/ selectieprocedure. De verkoop van deze percelen valt onder criteria a.4 ‘Verkoop met het oog op een openbaar belang’. Het gaat hier om de verkoop van grond ten behoeve van de versterking van waterwerken.

De perceelgedeelten zijn planologisch bestemd om te worden ingericht als dijk. De koper is een Waterschap die vergunning heeft gekregen van het bevoegd gezag om op deze locatie de dijk te versterken. Daarnaast heeft het Waterschap op grond van de Waterschapwet de bevoegdheid en plicht tot het verzorgen van waterstaatkundige werken in haar gebied.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 1052 en 1055 en de gedeelten van percelen kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie W, nummers 164 en 182 onderhands te verkopen, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de verkoop van de gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 1052 en 1055 en de gedeelten van percelen kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie W, nummers 164 en 182 in aanmerking wenst te komen dient vóór 19 juni 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D, nummers 1052 en 1055 en de gedeelten van percelen kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie W, nummers 164 en 182. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient vóór 19 juni 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouw@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z24-677/onderhandse verkoop perceelgedeelten dijkversterking Numansdorp en Dordrecht. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.