Vastgoed

Verkoop percelen Nederweert (Z22-3071)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van 2 (deel) percelen te Nederweert aan de Gemeente Nederweert in een ruiling i.v.m. de aanleg van een fietspad aan de Moostdijk om de fietsverkeersveiligheid te vergroten.

22 december 2023 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van 2 gedeeltelijke percelen, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie N, nummer 1049, groot circa 0,0360 hectare en nummer 1050, groot circa 0,1365 hectare, bedoeld voor de aanleg van een fietspad aan de Moostdijk om de fietsverkeersveiligheid te vergroten.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze ruilovereenkomst.

Op basis van dit criterium dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het perceel kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie N, nummers 1049 gedeeltelijk en 1050 gedeeltelijk, totaal groot 00.17.25 hectare, onderhands te verkopen aan de gemeente, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor aankoop van deze percelen in aanmerking wenst te komen kan een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van de kadastrale percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van de genoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 26 februari 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z22-3071.