Vastgoed

Verkoop percelen Grave

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van een perceel grond te Grave gelegen aan de Schrijfakkerweg te Escharen, aan de aanliggende eigenaar.

27 maart 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het perceel kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie N, nummer 81 gedeeltelijk, groot ca. 0,0600 hectare. Een deel van het perceel is al geruime tijd in gebruik als tuin bij de aangrenzende eigenaar.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Op basis van dit criterium dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het perceel kadastraal bekend als gemeente Grave, sectie N, nummer 81 gedeeltelijk, groot 0,0600 hectare onderhands te verkopen aan de aanliggende eigenaar, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartijen als serieuze gegadigden in aanmerking komen.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor aankoop van deze percelen in aanmerking wenst te komen kan een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van de kadastrale percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor aankoop van de genoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 16 april 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z18-16667/D21-7889.