Vastgoed

Verkoop perceel Glimmen

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het bloot eigendom van een perceel erf/tuin kadastraal bekend als gemeente Haren.

9 november 2023 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het bloot eigendom van een perceel erf/tuin kadastraal bekend als gemeente Haren, sectie N, nummer 554 ter grootte van 0,25.90 hectare. Dit perceel is gelegen aan Rijksstraatweg 19 te Glimmen. Het perceel is conform een beheerverordening publiekrechtelijk bestemd als Agrarisch bedrijf, feitelijk cijfer woonboerderij en is niet gelegen binnen het NNN.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Staatsbosbeheer wenst het bloot eigendom van het erfpachtperceel te verkopen aan de erfpachter van het object, zodat de woning en de erfpachtzaak in vol eigendom komen van de kopende partij. Staatsbosbeheer heeft besloten om het bloot eigendom te vervreemden, omdat de erfpachtzaak en de woning een eenheid vormt.

Op basis van deze criteria die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het bloot eigendom van het perceel Haren, N, 554 onderhands te verkopen aan de erfpachter, aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze partij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor de omschreven verkoop in aanmerking wenst te komen dient uiterlijk binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl o.v.v. Z18-5309, waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor deze verkoop. In uw reactie dient u aan te geven ‘belangstelling bloot eigendom perceel te Glimmen’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer O. Wibier via o.wibier@staatsbosbeheer.nl, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.