Vastgoed

Verkoop perceel Deurne

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne sectie H nummer 9264 ged. , groot 00.42.00 ha, aan de heer F. Beeftink.

28 maart 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne sectie H nummer 9264 ged. , groot 00.42.00 ha, aan de heer F. Beeftink.
De verkoop vindt plaats zodat de beheergrens wordt gelegd op de eigendomsgrens.

Het gedeeltelijke perceel is eigendom van Staatsbosbeheer maar wordt in de praktijk al jaren door het Landgoed onderhouden. De kadastrale grens is in het terrein niet zichtbaar en sluit aan op de eigendommen van het Landgoed.

Door deze verkoop komt de eigendomsgrens tussen de eigendommen van F. Beeftink en de eigendommen van Staatsbosbeheer te liggen op de natuurlijke grens.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. Het door Staatsbosbeheer te verkopen perceel met natuurfunctie en de verplichting tot het vestigen van een kwalitatieve verplichting tot instandhouding van deze natuur, wordt verkocht aan de heer F. Beeftink, aansluitend gelegen aan eigendommen van Staatsbosbeheer.

Op basis van deze criteria, die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie H, nummer 9264 (ged.), groot 00.42.00 ha groot onderhands te verkopen aan deze wederpartij aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts de genoemde wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor aankoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie H, nummer 9264 ged., groot 00.42.00 ha in aanmerking wenst te komen kan een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij , onder toepassing van dezelfde criteria , als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van het kadastrale perceel. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor de aankoop van het genoemde perceel in aanmerking te komen.

Een reactie als bedoeld kunt u voor 17 april 2024 sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van zaaknummer Z22-2171.