Vastgoed

Verkoop en uitgifte erfpacht- en opstalrecht ‘Het Heidecafé’

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van ‘Het Heidecafé’ en werkschuur ‘De Schob’ op basis van een erfpacht-/opstalovereenkomst aan de zittende huurder met huurbescherming (290 huurovk.).

3 juni 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop van ‘Het Heidecafé’ en werkschuur ‘De Schob’ op basis van een erfpacht-/opstalovereenkomst aan de zittende huurder met huurbescherming (290 huurovk.). Het Heidecafé en werkschuur De Schob zijn respectievelijk gelegen aan de Natuurpoort De Plaetse 70a en De Plaetse 70b te (5591 TX) Heeze. De gebouwen zijn binnen het omgevingsplan gemeente Heeze-Leende aangeduid met een maatschappelijke bestemming en doelstelling.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop en het vestigen van een erfpacht/opstal overeenkomst geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. 

Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. Staatsbosbeheer wil zijn doelstellingen realiseren in samenwerking met de Nederlandse samenleving, de overheid en maatschappelijke organisaties, teneinde het werk voor natuur en landschap naar ieders tevredenheid te doen en de rol van zowel beheerder als gastheer optimaal te kunnen vervullen. Staatsbosbeheer hecht veel belang aan de participatie van kwetsbare groepen binnen de Nederlandse samenleving en wilt vanuit zijn maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het creëren van mogelijkheden die bijdragen aan een goede en zinvolle participatie. 

De zittende huurder/koper is een zorginstelling en is verantwoordelijk voor de dagbesteding van haar cliënten en hanteert als standpunt dat participatie in de samenleving kan worden bevorderd door het verrichten van groenwerkzaamheden en dat er op die manier een zichtbare bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de natuur. Koper ervaart het als haar opdracht om haar cliënten te faciliteren bij een leven vol betekenis. Koper wenst dit onder meer in te vullen door de dagbesteding van een aantal cliënten te laten plaatsvinden op een locatie van een onderneming. Veel cliënten van Koper verlangen ook naar deze vorm van maatschappelijke participatie. Het draagt voor velen van hen bij aan een betekenisvol leven.

Door de samenwerking met Staatsbosbeheer kan Koper invulling geven aan haar opdracht en tevens tegemoet komen aan de ontwikkeling van en wensen van de individuele cliënt. Staatsbosbeheer is van mening dat de dagbesteding ondersteunend is voor de ontwikkeling van de cliënten van Koper en betreft zowel het aanleren en oefenen van werk gerelateerde als sociale vaardigheden. 

Op basis van deze criteria die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de genoemde objecten op basis van erfpacht/opstal onderhands aan de huidige huurder met huurbescherming te verkopen, aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt. 

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 24 juni 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop en erfpacht van genoemde objecten. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen. 

Een reactie als hierboven bedoeld dient u vóór 27 juni 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van ‘verkoop Heidecafe en werkschuur de Schob’ met zaaknummer Z20-7553 en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet. 

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.