Vastgoed

Ruiling percelen Vlagtwedde (Z24-2535)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot een ruiling van enkele percelen grond gelegen langs de langs de loop van de Ruiten Aa nabij Jipsingboertange.

11 juni 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot een ruiling van enkele percelen grond gelegen langs de langs de loop van de Ruiten Aa nabij Jipsingboertange. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie N, nummer(s) 1105, 1116, ter gezamenlijke grootte van 1,98.93 hectare.

Staatsbosbeheer participeert in het gebiedsproces rondom het beekdal Ruiten Aa in Westerwolde. Om tot optimalisatie van de verschillende doelen van het gebiedsproces te komen is een goede samenwerking en flexibiliteit nodig. Daarover zijn afspraken gemaakt met de Provincie Groningen, waarbij Staatsbosbeheer als terreineigenaar een bijdrage levert en erkend wordt dat maatwerk op onderdelen nodig is. Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze kavelruil geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. Dit wordt ingegeven door de volgende redenen:

- het betreft een kavelruilingen waarbij naast Staatsbosbeheer één of meer andere partijen betrokken zijn die ter plaatse eigen grondposities hebben;
- de ruil leidt tot betere verkaveling van gronden zodat Staatsbosbeheer daardoor een vanuit beheeroogpunt gunstigere allocatie van zijn gronden kan realiseren;
- Staatsbosbeheer wordt binnen de ruiling rechtstreeks gecompenseerd met grond; het gaat dus niet (in overwegende mate) om financiële compensatie die zou kunnen worden gebruikt voor aankoop van nieuwe grond elders.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 2 juli 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de hiervoor genoemde percelen. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u voor 2 juli 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl
Zet in uw reactie tenminste:

- Zaaknummer Z24-2535
- De datum van publicatie van het voornemen;
- Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
- Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het betreffende perceel wilt gebruiken;
- Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.