Vastgoed

Ruiling percelen Keersopperbeemden (Z23-6480)

Aankondiging voornemen van Waterschap De Dommel, Gemeente Valkenswaard, Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer tot het sluiten van een ruilovereenkomst voor project Keersopperbeemden.

24 juni 2024 - Bekendmaking

Aankondiging voornemen van Waterschap De Dommel, Gemeente Valkenswaard, Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer tot het sluiten van een ruilovereenkomst (kenmerk C2312514/ 139090)

Waterschap de Dommel, Gemeente Valkenswaard, Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer maken het volgende bekend.

Het Waterschap heeft verplichte opgaven die vastgesteld zijn in het waterbeheerplan 5 (WBP5) en die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water. Dit betreft opgaven zoals beekherstel en waterberging. Daarnaast heeft de Provincie als doelstelling om samen met partners (o.a. gemeente en Staatsbosbeheer) het Natuur Netwerk Brabant (NNB) te realiseren. Hiertoe sluiten het Waterschap, de gemeente, de Provincie en Staatsbosbeheer grondtransacties.

  1. Voor het project ‘Keersopperbeemden’ is het Waterschap met de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer in gesprek gegaan voor de verwerving van 00.97.28 ha grond voor de hermeanderende waterloop ‘Keersop’. Deze delen van percelen heeft het Waterschap nodig voor uitoefening van haar wettelijke taak tot beheer van oppervlaktewaterlichamen. In ruil voor de medewerking verkoopt het Waterschap aan de gemeente ca. 00.54.35 ha, en ca. 00.85.70 ha aan Staatsbosbeheer, zijnde de te dempen waterloop. Hierbij is als voorwaarde opgenomen dat gemeente en Staatsbosbeheer deze percelen, in combinatie met haar aanliggende eigendommen, als één geheel zullen gaan beheren passend bij het projectplan Keersopperbeemden.
  2. Als gevolg van de herinrichting sluiten sommige eigendommen van de gemeente en Staatsbosbeheer niet meer aan bij het overig eigendom, maar liggen deze aan de andere zijde van de beek. Partijen zijn tevens daarvoor een grondruiling overeengekomen om zodoende de eigendommen weer aaneensluitend te krijgen.

Partijen maken middels deze publicatie deze transactie kenbaar.

Het Waterschap, de gemeente, de Provincie en Staatsbosbeheer zijn van mening dat bij deze transactie geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts een serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop.
Het Waterschap heeft de gronden nodig voor de uitoefening van haar wettelijke taak en alleen de Provincie, de gemeente en Staatsbosbeheer zijn in de positie het eigendom van de door het Waterschap gewenste percelen aan het Waterschap in eigendom over te dragen. In ruil daarvoor krijgen zijn andere perceelgedeelten in eigendom.
Daarnaast ruilen de gemeente en Staatsbosbeheer onderling perceelgedeelten, zodat, na de hermeandering van de waterloop, hun eigendommen weer één geheel vormen. De door het Waterschap verkochte perceelgedeelten sluiten aan op eigendommen van de gemeente en Staatsbosbeheer en zij zullen deze gronden, in combinatie met hun omliggende eigendommen, als één geheel gaan beheren passend bij het projectplan ‘Keersopperbeemden’.

Deze transactie heeft betrekking op de navolgende percelen, welke door de partijen worden ingebracht:

Kavel

Gemeente

Sectie

Nummer

 

Oppervlakte (ha)

1

Valkenswaard

E

384

ged.

± 00.02.10

2

Valkenswaard

E

402

ged.

± 00.00.25

3

Valkenswaard

E

1130

ged.

± 00.19.28

4

Valkenswaard

E

1295

ged.

± 00.24.80

5

Valkenswaard

C

321

ged.

± 00.31.56

6

Valkenswaard

G

4208

ged.

± 00.15.37

7

Valkenswaard

G

4216

ged.

± 00.00.90

8

Valkenswaard

G

4218

ged.

± 00.12.58

9

Valkenswaard

G

4255

ged.

± 00.11.12

10

Valkenswaard

G

4257

ged.

± 00.01.40

11

Valkenswaard

C

688

ged.

± 00.20.69

12

Valkenswaard

G

5471

ged.

± 00.04.56

13

Valkenswaard

G

5473

ged.

± 00.03.07

14

Valkenswaard

G

5482

ged.

± 00.08.59

15

Valkenswaard

G

5494

ged.

± 00.27.77

16

Valkenswaard

G

5497

ged.

± 00.04.00

17

Valkenswaard

G

5498

ged.

± 00.07.86

18

Valkenswaard

G

5499

ged.

± 00.02.40

19

Westerhoven

C

1041

ged.

± 00.03.24

20

Westerhoven

C

753

ged.

± 00.08.90

21

Riethoven

E

1131

ged.

± 00.29.11

22

Valkenswaard

C

691

ged.

± 00.68.25

23

Valkenswaard

C

752

ged.

± 00.05.29

24

Westerhoven

D

144

ged.

± 00.00.80

Het waterschap verkoopt de kavels: 1 t/m 11
De gemeente verkoopt de kavels: 12 t/m 18
De Provincie verkoopt de kavels:19, 20 en 24
Staatsbosbeheer verkoopt de kavels; 21 t/m 23

Meer informatie

Nadere informatie kan verkregen worden door het sturen van een email naar grondzaken@dommel.nl o.v.v. het kenmerk van deze publicatie.

Reactietermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met de transactie dient een kort geding tegen Waterschap De Dommel, de gemeente en de Provincie aanhangig te worden gemaakt bij de Rechtbank Oost Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch. Op straffe van verval van alle rechten om tegen de eventueel nadien gesloten overeenkomst in rechte met succes op te komen, waaronder het recht tot het instellen van een vordering tot vernietiging, beëindiging, ontbinding van de overeenkomst.

Het instellen van een kort geding geschiedt door middel van een tijdige betekening van een dagvaarding door een deurwaarder. Dit kort geding dient binnen 20 dagen na dagtekening van deze publicatie te geschieden. Bijbehorende datum is 15 juli 2024. Bij gebreke van een tijdig kort geding vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Waterschap De Dommel, de Provincie, de gemeente en Staatsbosbeer zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.