Vastgoed

Ruiling percelen Ameland (Z22-5521)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop via een ruiling van een perceel in Ballum (Ameland).

24 juni 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.  

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop middels een ruiling van een kadastraal perceel welke kadastraal bekende gemeente Ballum, sectie G nummer 1092.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze ruilovereenkomst geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. Dit wordt ingegeven door de volgende redenen:
- het betreft een kavelruiling waarbij naast Staatsbosbeheer één of meer andere partijen betrokken zijn die ter plaatse eigen grondposities hebben;
- de ruil leidt tot betere verkaveling van gronden zodat Staatsbosbeheer daardoor een vanuit beheeroogpunt gunstigere allocatie van zijn gronden kan realiseren;
- Staatsbosbeheer wordt binnen de ruiling rechtstreeks gecompenseerd met grond; het gaat dus niet (in overwegende mate) om financiële compensatie die zou kunnen worden gebruikt voor aankoop van nieuwe grond elders.

Op basis van deze criteria die redelijk, toetsbaar en objectief zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om hier boven genoemd kadastraal perceel onderhands middels een ruiling aan wederpartij over te dragen, aangezien op basis van de genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient binnen 20 dagen na publicatie een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een ruilovereenkomst. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u vóór 15 juli 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z22-5521 ruiling percelen Ameland en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld.

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens onder vermelding van Z22-5521 ruiling percelen Ameland. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.