Vastgoed

Recht van opstal Zeewolde (Z23-616)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een middenspanningskabel en het plaatsen van een transformatorstation te Zeewolde.

16 mei 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778,rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een middenspanningskabel en het plaatsen van een transformatorstation te Zeewolde door de kadastrale percelen Gemeente Zeewolde, sectie B nummers 453, 1018 en 1020, met een totale lengte van 570 meter. OP het perceel met het nummer 453 zal een transformatorstation worden geplaatst.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze vestiging van een recht van opstal geen mededingingsruimte doormiddel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. De opstalhouder legt over een veel langer tracé een kabel aan van begin tot eindpunt. Eigendommen van Staatsbosbeheer liggen toevallig in dit tracé. Bij geen minnelijke overeenstemming zou het leggen van de kabel afgedwongen kunnen worden. Vandaar dat netbeheerder en Staatsbosbeheer met elkaar overeenstemming hebben bereikt over de vestiging van het recht van opstal voor het leggen van de middenspanningskabel en het plaatsen van een transformatorstation. De kabel wordt op een diepte van 0.80 meter aangelegd.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om op de genoemde percelen een recht van opstal te laten vestigen ten behoeve van de netbeheerder.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de vestiging van het recht van opstal in aanmerking wenst te komen kan voor 6 juni 2024 op ‘zaken doen met Staatsbosbeheer op Staatsbosbeheer.nl een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de vestiging van een recht van opstal op voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor een recht van opstal op voornoemde percelen voor het leggen van een kabel in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u voor 6 juni 2024 aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl (onderwerp is bekendmaking/ belangstellingsonderzoek)onder vermelding van zaaknummer Z23-616.