Vastgoed

Recht van opstal Sellingen (Z24-4021)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte van een recht van opstal voor middenspanningkabels nabij de Ter Apelerstraat te Sellingen.

27 mei 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte van een recht van opstal van de kadastrale percelen gemeente Vlagtwedde, sectie R, nummers 28, 803 en 832.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze zakelijk recht van opstal geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Op basis van dit criterium dat die redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om onderhands een recht van opstal voor de aanleg van middenspanningkabels nabij de Ter Apelerstraat te Sellingen door de percelen kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie R, nummers 28, 803 en 832 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een recht van opstal van de kadastrale percelen gemeente Vlagtwedde, sectie R, nummers 28, 803 en 832. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld kunt u vóór 17 juni 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van:

  • zaaknummer Z24-4021;
  • de datum van publicatie van het voornemen;
  • uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
  • waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
    een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend