Vastgoed

Recht van opstal Rolde (Z21-6020)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte van een recht van opstal van kadastrale percelen te gemeente Rolde.

6 februari 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778,rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte van een recht van opstal van de kadastrale percelen gemeente Rolde, sectie M, nummers 2070, 2133 en 2134 en gemeente Rolde, sectie X, nummer 360.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze zakelijk recht van opstal geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Op basis van dit criterium dat die redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om onderhands een recht van opstal voor de aanleg van respectievelijk een watertransportleiding type 110 mm PVC, een watertransportleiding type 40 mm PE, een watertransportleiding type 75 mm PVC, watertransportleiding type 125 mm PE, watertransportleiding type 75 mm PE, watertransportleiding type 63 mm PE en een mantelbuis 40 mm PE nabij de provinciale weg N857 te Papenvoort/Nooitgedacht door de percelen kadastraal bekend gemeente Rolde, sectie M, nummers 2070, 2133 en 2134 en gemeente Rolde, sectie X, nummer 360 te verlenen aan WMD Drinkwater B.V., aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 26 februari 2024 na de bovenvermelde publicatiedatum een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een recht van opstal van de kadastrale percelen gemeente Rolde, sectie M, nummers 2070, 2133 en 2134 en gemeente Rolde, sectie X, nummer 360. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Recht van opstal watertransportleidingen N857 Papenvoort/Nooitgedacht (Z21-6020) en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens onder vermelding van Recht van opstal watertransportleidingen N857 Papenvoort/Nooitgedacht (Z21-6020). Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.