Vastgoed

Recht van opstal Poederoijen (Z23-9865)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een gestuurde boring. Deze kabel passeert het kadastrale perceel Gemeente Brakel, sectie M, nummer 249.

7 juni 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778,rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een gestuurde boring te Poederoijen door het kadastrale perceel gemeente Brakel, sectie M, nummer 249.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze vestiging van een recht van opstal geen mededingingsruimte doormiddel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. De opstalhouder Liander legt over een veel langer tracé een kabel aan van begin tot eindpunt. Eigendommen van Staatsbosbeheer liggen toevallig in dit tracé. Bij geen minnelijke overeenstemming zou het leggen van de kabel afgedwongen kunnen worden. Vandaar dat Liander Staatsbosbeheer met elkaar overeenstemming hebben bereikt over de vestiging van het recht van opstal voor het leggen van de kabel. Deze kabel wordt gelegd nabij Hoekseweg te Poederijen, waarbij het eigendom van Staatsbosbeheer wordt geraakt. De kabel wordt op een diepte van 0.90 meter aangelegd.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om op het genoemde perceel gemeente Brakel, sectie M, nummer 249 een recht van opstal te laten vestigen ten behoeve van Liander.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de vestiging van het recht van opstal in aanmerking wenst te komen kan voor 27 juni 2024 op ‘zaken doen met Staatsbosbeheer op Staatsbosbeheer.nl een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de vestiging van een recht van opstal op voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haarmogelijkheid om voor een recht van opstal op voornoemde percelen voor het leggen van een kabel in aanmerking te komen.
Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u voor 27 juni 2024 aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl (onderwerp is bekendmaking/ belangstellingsonderzoek) onder vermelding van zaaknummer Z23-9865.