Vastgoed

Recht van opstal Finsterwolde (Z21-5440)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte van een recht van opstal van het kadastrale perceel gemeente Finsterwolde, sectie G, nummer 159.

4 april 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze zakelijk recht van opstal geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

Op basis van dit criterium dat die redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om onderhands een recht van opstal voor de aanleg van laagspanning- en middenspanning kabels en een compactstation nabij de Nieuweweg 27 te Finsterwolde door/op het perceel kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie G, nummer 159 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 24 april 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een recht van opstal van het perceel kadastraal bekend gemeente Finsterwolde, sectie G, nummer 159. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Recht van opstal laagspanning- en middenspanning kabels en compactstation Nieuweweg 27 te Finsterwolde (Z21-5440) en met vermelding van volledige personalia, eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, het voorgenomen gebruik en een motivering als hiervoor bedoeld. Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens onder vermelding van Recht van opstal laagspanning- en middenspanning kabels en compactstation Nieuweweg 27 te Finsterwolde (Z21-5440). Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.