Vastgoed

Recht van opstal Drimmelen

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een hoogspanningskabel door een perceel in Hoge Zwaluwe in de gemeente Drimmelen.

21 november 2023 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg (ondergronds) van een hoogspanningskabel gelegen aan de Distelweg in Hoge Zwaluwe door het perceel kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, nummer 73

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze vestiging van genoemd recht van opstal geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze vestiging. De beoogt opstalhouder TenneT TSO B.V. (alleen gerechtigd voor wat betreft aanleg van hoogspanningsverbindingen in Nederland) legt over een lang tracé een kabel aan van begin- tot eindpunt. Genoemd perceel van Staatsbosbeheer ligt toevallig in dit tracé. Bij geen minnelijke overeenstemming zou het leggen van de kabel door TenneT TSO B.V. wettelijk afgedwongen kunnen worden. Mede daarom heeft Staatsbosbeheer met TenneT TSO B.V. overeenstemming bereikt over de vestiging van het recht van opstal en moet worden aangenomen dat Tennet TSO B.V. - op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria - de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de vestiging van genoemd opstalrecht.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om op genoemd perceel een recht van opstal te laten vestigen ten behoeve van TenneT TSO B.V.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de vestiging van het recht van opstal in aanmerking wenst te komen, kan een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de vestiging van eenzelfde recht van opstal op voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de hieronder gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor eenzelfde recht van opstal op voornoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u voor 11 december 2023 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z22-8464.