Vastgoed

Recht van opstal Almere (Z23-9867)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een middenspanningskabel en het plaatsen van een transformatorstation te Almere.

28 maart 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778,rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het laten vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van een middenspanningskabel en het plaatsen van een transformatorstation te Almere door het kadastrale perceel Gemeente Almere, sectie A nummer 186, met een totale lengte van 2 meter. Het transformatorstation zal gedeeltelijk op het perceel van Staatsbosbeheer worden geplaatst, met een oppervlakte van 14m2.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze vestiging van een recht van opstal geen mededingingsruimte doormiddel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst. De opstalhouder legt over een veel langer tracé een kabel aan van begin tot eindpunt. Eigendommen van Staatsbosbeheer liggen toevallig in dit tracé.  Bij geen minnelijke overeenstemming zou het leggen van de kabel afgedwongen kunnen worden. Vandaar dat opstalhouder en Staatsbosbeheer met elkaar overeenstemming hebben bereikt over de vestiging van het recht van opstal voor het leggen van de middenspanningskabel en het plaatsen van een transformatorstation. De kabel wordt op een diepte van 0.80 meter aangelegd.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om op de genoemde percelen een recht van opstal te laten vestigen ten behoeve van de netbeheerder.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor de vestiging van het recht van opstal in aanmerking wenst te komen kan voor 17 april 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de vestiging van een recht van opstal op voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor een recht van opstal op voornoemde percelen voor het leggen van een kabel in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u voor 17 april 2024 sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl (onderwerp is bekendmaking/ belangstellingsonderzoek) onder vermelding van zaaknummer Z23-9867.