Vastgoed

Pachtovereenkomsten Broek in Waterland

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van landbouwgrond met natuurwaarden via meerdere geliberaliseerde pachtovereenkomsten in Waterland Oost nabij Broek in Waterland.

21 november 2023 – Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van enkele percelen landbouwgrond met hoge natuurwaarde gelegen Waterland Oost nabij Broek in Waterland. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Broek in Waterland, 510 ged. groot 3.59.88 hectare, 487 ged. groot 1.41.92 hectare, 509 ged. groot 0.22.19.80 hectare, 504 ged. groot 2.64.41 hectare, 488 ged. groot 3.01.77 hectare, 502 ged. groot 5.68.51 hectare, sectie G nummers 307 groot 6.43.56, 277 ged. groot 1.35.70 hectare, 282 ged. groot 1.85.63 hectare, 276 ged. groot 3.04.90 hectare, 284 ged. groot 1.95.26 hectare, 306 ged. groot 1.23.00 hectare, 308 groot 14.75.91 hectare en 270
groot 9.45.47 hectare.

In het kader van het gebiedsproces ‘Waterland Oost’ waar Staatsbosbeheer samen met andere overheden en organisaties afspraken heeft gemaakt over pachtbeëindiging en ruiling van percelen. Verder is er sprake van ontsluiting en van afhankelijkheid van grond van één van de agrariërs. Staatsbosbeheer is mede op grond van het vertrouwensbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel gehouden de gemaakte afspraken te respecteren. Volgens vastgesteld beleid van Staatsbosbeheer is dit uit oogpunt van zorgvuldigheid een reden om af te wijken van het beginsel van openbare verpachting. Staatsbosbeheer is zodoende van oordeel dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria de zittende pachters de enige serieuze gegadigden zijn, die in aanmerking komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst.

Op basis van dit criterium, dat redelijk, toetsbaar en objectief is heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de hierboven genoemde percelen onderhands via een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan de zittende pachters aan te bieden.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst in aanmerking wenst te komen kan voor 12 december 2023 een reactie bij Staatsbosbeheer indienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op (één of meerdere van) voornoemde percelen. Door niet te reageren binnen de gestelde termijn verliest een belanghebbende definitief zijn of haar mogelijkheid om voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op (één of meerdere van) voornoemde percelen in aanmerking te komen.

Een reactie als hiervoor bedoeld kunt u vóór 12 december 2023 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl.

Zet in uw reactie tenminste:
- Zaaknummer Z23-7542
- De datum van publicatie van het voornemen;
- Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
- Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
- Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.