Vastgoed

Pachtovereenkomst Zeeland-Zuid (Z23-8930)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van een geliberaliseerde pachtovereenkomst in Zeeland-Zuid voor percelen in de kadastrale gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen.

29 maart 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van een geliberaliseerde pachtovereenkomst in Zeeland Zuid. Het betreft het uitgeven in pacht van de onderstaande percelen in de kadastrale gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen.

Kadastrale aanduiding

Oppervlakte (ha)

AEL00O264

0,8753

AEL00O270

0,7511

SAS00Q114

1,3222

SAS00Q178

0,7737

TNZ00U135

1,6684

TNZ00U136

4,9752

TNZ00U137

0,3934

TNZ00U138

3,8946

TNZ00U138

1,0302

TNZ00U1593

0,1006

TNZ00U1595

0,5280

TNZ00U890

0,0703

Totaal

16,3830

Volgens vastgesteld beleid van Staatsbosbeheer is het mogelijk om voor bedrijven welke voor meer als 50% van hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van pachtgronden van Staatsbosbeheer af te wijken van het beginsel van openbare verpachting. Staatsbosbeheer is zodoende van oordeel dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden.

Op basis van dit criterium dat, redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de hierboven genoemde percelen onderhands via een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan te bieden aan de zittende pachter.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient binnen 20 dagen na publicatie een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op voornoemd perceel. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u vóór 19 april 2024 per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van:

  • zaaknummer Z23-8930
  • de datum van publicatie van het voornemen;
  • uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
  • waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
  • een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.