Vastgoed

Pachtovereenkomst West-Brabant (Z24-1616)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen. Deze pachtovereenkomst wordt afgesloten binnen het kader van het programma Natuurinclusieve landbouw van Staatsbosbeheer.

27 maart 2024 - Bekendmaking

Het betreft de onderstaande percelen.

Kadastraal perceel

Oppervlakte (ha)

PSB 00 H 309

1,3460

PSB 00 H 316

0,8800

PSB 00 H 317

0,8000

PSB 00 H 318

2,1400

PSB 00 H 319

1,6250

PSB 00 H 320

0,8900

PSB 00 H 347

1,9800

PSB 00 H 352

1,3200

PSB 00 H 341

1,7730

PSB 00 H 342

1,2340

PSB 00 H 345

0,5470

PSB 00 H 913

1,5570

PSB 00 H 1107

2,4440

PSB 00 H 1108

1,0260

PSB 00 H 1109

1,1960

PSB 00 H 171

1,2100

PSB 00 H 1843

0,8875

PSB 00 H 1845

2,2955

PSB 00 H 673

1,9300

PSB 00 H 674

1,6110

PSB 00 H 675

2,1700

PSB 00 H 676

0,3720

PSB 00 H 677

0,3200

PSB 00 H 654

2,0410

PSB 00 H 655

0,7620

PSB 00 H 656

0,9660

PSB 00 H 657

2,5170

PSB 00 H 658

0,5600

PSB 00 H 1167

0,8400

PSB 00 H 1367

1,5830

PSB 00 H 2186

0,1500

ETN 01 M 292

2,0500

ETN 01 M 293

1,1430

ETN 01 M 296

2,0940

ETN 01 M 297

0,1300

Totaal

46,3900

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen, kunnen zij dit kenbaar maken door vóór 16 april 2024 een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. De voorwaarden voor Natuurinclusieve landbouw zijn na te lezen op www.staatsbosbeheer.nl/zakendoen/natuurinclusief-boeren

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl
• Zaaknummer Z24-1616;
• De datum van publicatie van het voornemen;
• Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
• Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
• Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).
In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.