Vastgoed

Pachtovereenkomst West-Brabant (Z24-1595)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen. Deze pachtovereenkomst wordt afgesloten binnen het kader van het programma Natuurinclusieve landbouw van Staatsbosbeheer.

27 maart 2024 - Bekendmaking

 Het betreft de onderstaande percelen.

Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer

 Oppervlakte

ETN01

O

193

1,8500

 

ETN01

O

194

5,7425

 

ETN01

O

199

0,8640

 

ETN01

O

200

1,2795

 

ETN01

O

215

5,3340

 

ETN01

O

216

7,4205

 

ETN01

O

1187

1,1200

 

ETN01

O

1188

0,7600

 

ETN01

O

1190

3,6055

 

ETN01

O

1191

1,6560

 

ETN01

O

1192

1,8565

 

ETN01

O

1199

4,4300

 

ETN01

O

1200

1,6185

 

ETN01

O

1201

2,3175

 

ETN01

O

1203

0,5555

 

ETN01

O

1205

0,8215

 

Totaal

 

 

41,2315

 

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen, kunnen zij dit kenbaar maken door vóór 16 april 2024 een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. De voorwaarden voor Natuurinclusieve landbouw zijn na te lezen op www.staatsbosbeheer.nl/zakendoen/natuurinclusief-boeren

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl
• Zaaknummer Z24-1595
• De datum van publicatie van het voornemen;
• Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
• Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
• Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).
In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.