Vastgoed

Pachtovereenkomst Voorne Putten IJsselmonde (Z24-2548)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen in Ridderkerk aan de zittende pachter.

29 maart 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen aan de zittende pachter. Het betreft de onderstaande percelen in gemeente Ridderkerk.

Kadastrale gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

RDK01

E

175

GED

0,6852

RDK01

E

805

GED

0,4327

RDK01

E

806

GED

0,8907

RDK01

E

154

GED

0,8122

RDK01

E

808

 

0,9309

RDK01

E

811

 

0,9070

RDK01

E

183

GED

0,1568

RDK01

E

183

GED

0,5978

RDK01

E

175

GED

1,2000

RDK01

E

805

GED

0,5848

RDK01

E

806

GED

0,5196

RDK01

E

154

GED

0,8511

RDK01

E

142

GED

0,4921

RDK01

E

137

GED

0,3701

RDK01

E

136

GED

0,5328

RDK01

F

437

ged

0.4200

RDK01

E

802

ged

0,9500

RDK01

E

195

ged

0,3000

Totaal

 

 

 

11,6338


Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen

Een reactie als bedoeld dient u vóór 19 april 2024 de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van:

  • zaaknummer Z24-2548;
  • de datum van publicatie van het voornemen;
  • uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
  • waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
  • een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.