Vastgoed

Pachtovereenkomst Venlo (Z24-4207)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van enkele percelen grond gelegen te Venlo.

3 juni 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen grond gelegen te Venlo. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie K, nummers 8670, 9454, 9455, 9017, 2104, 2030, 2031 en 2032 ter grootte van in totaal circa 7,16 hectare. De pachter dient zich te houden aan de verboden en verplichtingen behorend bij beheertype N12.02 (kruidenrijk grasland).

Deze verpachting betreft een overeenkomst voor 1 jaar, 7 maanden en 18 dagen waarbij de nadruk ligt op een gebruik, dat met zich meebrengt het herstel van de natuurkwaliteiten, behorende bij het boven genoemde beheertype. Aangezien deze percelen zijn gelegen in de directe nabijheid van kavels die openbaar zijn aangeboden (pachtgrond.nu) worden deze percelen ook verpacht aan de wederpartij aan wie de openbaar aangeboden kavels zijn verpacht, als meest gerede partij.    

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn, die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande, dan kunnen zij dit kenbaar maken door binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen.

Een reactie als bedoeld dient u voor 24 juni 2024 per e-mail te sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van: 

  • Zaaknummer Z24-4207
  • De datum van publicatie van het voornemen;
  • Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
  • De redenen waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Daarbij wordt verzocht uitdrukkelijk in te gaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;

Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

In geval van ontvangst van één of meerdere reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Als u naar aanleiding van deze bekendmaking vragen heeft, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, onder vermelding van het zaaknummer (Z24-4207) en de datum van deze bekendmaking. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.