Vastgoed

Pachtovereenkomst Twente (Z24-1135)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van een geliberaliseerde pacht overeenkomst in Twente.

9 februari 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het uitgeven van een geliberaliseerde pacht overeenkomst in Twente. Het betreft het uit geven in pacht van de hieronder vermeldde percelen.

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Beheertype Oppervlakte
Denekamp A 2327 ged. N11.01/N15.02 0,3400
Denekamp A 2328 ged. N11.01/N15.02 0,7800
Denekamp A 3515 ged. N12.02 0,5600
Denekamp A 3722 ged. N12.02 0,2453
Denekamp A 3726 ged. N12.02 0,1959
Denekamp A 4037 ged. N11.01 0,8000
Denekamp A 4040 ged. N12.02 0,7437
Denekamp A 2210 ged. N12.02 1,2400
Denekamp A 3288 ged. N12.02 0,8100
Denekamp A 2210 ged. N12.05 1,0100
Denekamp A 3288 ged. N12.05 0,6300
Denekamp A 2987 ged. N12.05 1,2500
Denekamp A 2988 ged. N12.05 0,9900
Denekamp A 2182 ged. N12.05 0,6600
Denekamp A 4604 ged. N11.01 1,6300
Tubbergen D 839 ged. N12.02 0,5800
Tubbergen D 1842 ged. N11.01 1,1000
Tubbergen D 1824 ged. N11.01 5,4400
Tubbergen D 1342 ged. N12.02 2,0284
Tubbergen D 2131 ged. N11.01 2,9790
Tubbergen D 1164 ged. N11.01 0,4813
Tubbergen D 2175 ged. N12.05 0,6900
Tubbergen D 2210 ged. N11.01 0,6100
Tubbergen D 2210 ged. N12.02 1,0300
Tubbergen D 1827 ged. N11.01 0,6800
Tubbergen D 1835 ged. N12.05 2,1000
Tubbergen D 366 ged. N12.02 0,2198
Tubbergen D 367 ged. N12.02 0,6800
Totaal 30,5034

Volgens vastgesteld beleid van Staatsbosbeheer is het mogelijk om voor bedrijven welke voor meer als 50% van hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van pachtgronden van Staatsbosbeheer af te wijken van het beginsel van openbare verpachting. Staatsbosbeheer is zodoende van oordeel  dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden.

Op basis van dit criterium dat, redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de hierboven genoemde percelen onderhands via een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan de zittende pachter aan te bieden

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum,  een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst op voornoemd perceel. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u voor 29 februari 2024 per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl

  • Zaaknummer Z24-1135
  • De datum van publicatie van het voornemen;
  • Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
  • Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
  • Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.