Vastgoed

Pachtovereenkomst Stompwijk

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot de uitgifte van landbouwgrond met natuurwaarden via een geliberaliseerde pachtovereenkomst in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

25 oktober 2023 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot de uitgifte van landbouwgrond met natuurwaarden via een geliberaliseerde pachtovereenkomst in de gemeente Leidschendam-Voorburg, lokaal bekend als nabij de Westeindseweg te Stompwijk. Het betreft gedeelte van percelen bekend als:

- Kadastrale gemeente Stompwijk, sectie I nummer 10 gedeeltelijk
- Kadastrale gemeente Stompwijk, sectie I nummer 14 gedeeltelijk

met een totaaloppervlak van ca. 12.61.00 hectare hierna ‘het pachtobject’ genoemd. De pachtperiode betreft 12 jaar, ingaande 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2035.

Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze verpachting.

Onderhavige pachtovereenkomst wordt afgesloten binnen het kader van het programma Natuur Inclusieve Landbouw van Staatsbosbeheer waarbij grond in pacht ter beschikking wordt gesteld aan agrarische ondernemers, die bereid zijn tot extensivering van hun bedrijf en het nemen van andere maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit op landbouwgronden in de nabijheid van de terreinen van Staatsbosbeheer, hetgeen een gunstig effect kan hebben op de biodiversiteit in die terreinen en daarmee ook bijdraagt aan de doelstellingen van Staatsbosbeheer. Met de zittende pachter zijn eerder in dit verband afspraken gemaakt en de zittende pachter heeft al geïnvesteerd in het pachtobject. Staatsbosbeheer is mede op grond van het vertrouwensbeginsel gehouden de gemaakte afspraken respecteren. Het sluiten van deze pachtovereenkomst vloeit voort uit deze eerdere afspraken.. Deze omstandigheden dienen hier te prevaleren boven het gelijkheidsbeginsel zodat de zittende pachter de enige serieuze gegadigde is.

Op basis van dit criterium die redelijk, toetsbaar en objectief is, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om het pachtobject onderhands via een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan de zittende pachter aan te bieden, aangezien op basis van het genoemde criterium bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst van 12 jaar voor beide percelen te Stompwijk. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft een belanghebbende zijn of haar rechten daarop verwerkt. Staatsbosbeheer zou immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de betreffende overeenkomst zou worden opgekomen.

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Uitgifte landbouwgrond in Stompwijk, provincie Zuid-Holland, afdeling grondzaken.

Zet in uw reactie tenminste:
- De datum van publicatie van het voornemen;
- Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
- Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken, of u een NIL-contract met Staatsbosbeheer heeft en waar uw bedrijf gevestigd is.
- Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

Ook vragen naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u naar dit e-mailadres sturen, eveneens met de vermelding zoals hiervoor genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.