Vastgoed

Pachtovereenkomst Noord-Limburg (Z24-1673)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen in Venray aan de zittende pachter.

3 april 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI:NL:HR:2021:1778, rechtsoverweging 3.1.6.

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen aan de zittende pachter. Het betreft de onderstaande percelen in Venray.

Kadastrale gemeente

Oppervlakte (ha)

VRY00R2587

0,0001

VRY00R2584

0,0235

VRY00R1041

0,5545

VRY00R2587

0,5877

VRY00R2587

0,3425

VRY00R2587

0,0584

VRY00R2587

0,0272

VRY00R2587

0,4182

VRY00R2587

3,7645

VRY00R2587

0,2624

VRY00R2587

0,1517

VRY00R1040

0,5552

VRY00R622

1,4592

VRY00R622

0,2247

VRY00R622

0,5184

VRY00R622

0,0000

VRY00R660

1,3067

VRY00R660

0,4483

VRY00R660

0,0005

VRY00R660

0,3560

VRY00R660

0,0939

VRY00R660

0,2974

VRY00R1458

0,0674

VRY00R1458

0,0359

VRY00R1458

0,0382

VRY00R1458

0,2746

VRY00R1458

0,0591

VRY00R1458

0,0279

VRY00R658

0,0851

VRY00R658

1,1706

VRY00R658

0,1694

VRY00R623

0,0064

VRY00R623

1,3221

VRY00R2587

0,0047

Totaal

14,7126

 

Deze verpachting maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt bij de ruiling van eigendommen tussen pachter en verpachter. Pachter koopt hierbij van verpachter enkele percelen die verpachter bij aankoop nog niet vrij van gebruik ter beschikking kan stellen. Hiervoor ontvangt pachter de hierboven genoemde percelen tot 31-12-2025 als compensatie.

De te verpachten grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype natuur ontwikkelt en/of in stand houdt. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van gebruik als natuurterrein.

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen.

Een reactie als bedoeld dient u voor 24 april 2024 per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl

  • zaaknummer Z24-1673;
  • de datum van publicatie van het voornemen;
  • uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
  • waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
  • een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).

In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.